ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ยอดศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2555 1
4 2551 5
5 2549 1
6 2548 7
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 1
10 2544 2
11 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความแปรผันของสัณฐานวิทยา ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาขบในระบบแม่น้ำโขง ชี มูล และสงคราม
2 การวินิจฉัยข้าวโบราณที่พบในอิฐยุคทวารวดีและสายพันธุ์ข้าวปัจจุบันที่กระจายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว (glutinous rice zone) โดยการอนุมานจากการวิเคราะห์ยีน Phenol reaction 1 (Phr1)
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบของความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนของพืชดัชนีสำคัญในป่าเต็งรังโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์
4 การศึกษายีน Bh4 ที่กำหนดการเปลี่ยนสีแกลบจากสีฟางเป็นสีดำ (Black hull gene, Bh4) ในประชากรข้าววัชพืช
ปี พ.ศ. 2555
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของประชากรกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่เมืองใหม่ท่าขอนยาง-ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2551
6 Wetland Alumni and Asian Summit
7 การเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำชี เขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงปลาเผาะลูกผสมในสูตรอาหารต่างกัน
8 การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวบริเวณลุ่มน้ำชีตอนกลาง และความสนใจของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
9 การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวบริเวณลุ่มน้ำชีตอนกลาง และความสนใจของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
10 การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวบริเวณลุ่มน้ำชีตอนกลาง และความสนใจของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2549
11 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยระบบนิเวศป่าบุ่ง – ป่าทาม ปีที่ 1-2
ปี พ.ศ. 2548
12 Status of Canis aureus Linnaeus, 1758 in Cultural forest, Maha Sarakham Province Thailand.
13 Effect of Calcium Sulfate and Green Manure on Yield of Sticky Rice, RD6, Growing in Salt Affected Area.
14 Some Biological Characteristic of Mimosa pigra L. in Middle Chi River Basin: Case Study in Maha Sarakham Province
15 การกระจายและความหนาแน่นของก่อข้าวและก่อเข็มในป่าดงกระแสน.
16 A Preliminary Ecology of Chestnut (Castanopsis (D.don) Spach.) in Dry Evergreen Forest, Nakhon Phanom Province
17 ความหนาแน่น และการกระจายของพรรณไม้สกุลก่อหนามในป่าดงกระแสนจังหวัดนครพนม.
18 การเจริญเติบโตผลผลิตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้สกุลก่อ
ปี พ.ศ. 2547
19 “หมาจอก” ผู้บริโภคอันดับสูงสุดในป่าโคก
20 การวิจัยผลของแคลเซียมซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการผลิตข้าวเหนียว กข. 6 ในพื้นที่ดินเค็ม
21 โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากปลาในกระชังและปลาธรรมชาติรอบนอกกระชังภายในพื้นที่กุดแดง
ปี พ.ศ. 2546
22 การศึกษาความหลากชนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้วงศ์ก่อในป่าดงกระแสน
23 การศึกษาชีพลักษณ์และการอนุรักษ์เมล็ดของพันธ์ไม้สำคัญในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
24 ความหนาแน่น และการกระจายของพรรณไม้สกุลก่อหนามในป่าดงกระแสน จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2545
25 โครงการศึกษาสภาพสมุนไพรในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2544
26 การประสานความรู้วิทยาศาสตร์และนิเวศวิทยาพื้นบ้านของ- ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นในภาวะคุกคาม
27 การเจริญเติบโต ผลผลิต และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้สกุลก่อหนามในป่าดงกระแสนจังหวัดนครพนม.