ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ ชูเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน: การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐานจากภาคประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน สำหรับแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด [50]
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน สำหรับแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด
ปี พ.ศ. 2545
5 ตัวแปรในการทำนายสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2542
6 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะที่สำคัญของนักศึกษากับพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ำ
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลของการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5