ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี บุญยฉัตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาศักยภาพตลาดชายแดนไทยเพื่อเป็นตลาดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2557
2 สัญลักษณ์ที่สร้างสรรค์ในป้ายสำหรับตลาดท่องเที่ยว (ระยะที่ 2)
3 นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1)
4 การศึกษาศักยภาพตลาดชายแดนไทยเพื่อเป็นตลาดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2)
5 สัญลักษณ์ที่สร้างสรรค์ในป้ายสำหรับตลาดท่องเที่ยว (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
6 สัญลักษณ์ที่สร้างสรรค์ในป้ายสำหรับตลาดท่องเที่ยว (ระยะที่ 1)
7 การศึกษาศักยภาพตลาดชายแดนไทยเพื่อเป็นตลาดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
8 ตลาดนัดกับการบริหารจัดการและการสร้างสรรค์ในวิถีชุมชน (ระยะที่2)
9 การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 3)
10 การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2554
11 ตลาดนัดกับการบริหารจัดการและการสร้างสรรค์ในวิถีชุมชน (ระยะที่ 1)
12 การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2)
13 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อการสื่อสารที่ดี
ปี พ.ศ. 2551
14 การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 )
15 การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานครให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยผู้พักอาศัย
ปี พ.ศ. 2550
16 การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยผู้พักอาศัย (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547
17 การใช้ไม้ประสานจากไม้โตเร็วอาบน้ำยาเป็นคานหลักในโครงสร้าง