ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพนิดา วินิจฉัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 10
2 ประภัสสร รักถาวร 8
3 วารุณี ธนะแพสย์ 6
4 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 5
5 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 4
6 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 3
7 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
8 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 3
9 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 2
10 นษภร ลีบุญญานนท์ 2
11 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 2
12 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 2
13 อภิญญา จุฑางกูร 2
14 พัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต 1
15 นคร เหลืองประเสริฐ 1
16 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 1
17 อัครพจน์ จิสประพัจน์ 1
18 วิเชษฐ์ วัฒนาสกุลพงศ์ 1
19 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
20 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
21 ฤดี ธีระวนิช 1
22 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
23 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
24 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
25 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
26 จริยา จันทร์ไพแสง 1
27 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
28 งามจิตร โล่วิทูร 1
29 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
30 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
31 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
32 สุจิณณา กรรณสูต 1
33 รศ.ดร.ภกญ.อรัญญา มโนสร้อย 1
34 จันทิมา หอมกลบ 1
35 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
36 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
37 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
38 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
39 วรพล เพ็งพินิจ 1
40 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
41 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
42 วินัศ ภูมินาถ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 2
8 2549 3
9 2547 2
10 2545 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 การผลิตวัตถุดิบที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวและโปรตีนที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
6 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2555
7 การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากมะขามป้อมจากแหล่งปลูกที่ผ่านการคัดเลือกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (ธุรกิจเครื่องสำอางจากผลมะขามป้อม)
8 การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการสกัดสารจากชาเขียวอัลชัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัลชัม สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในชุมชนตำบลขุนลาว
9 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เรื่องการศึกษากรรมวิธีการสกัดสารจากเขาเขียวอัสสัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัสสสัมสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
12 การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด
17 การให้บริการการอบรมและถ่ายทอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
19 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ การออกแบบโมลสบู่และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
20 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผมจากสารสกัดสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
22 โครงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาดมและพิมเสนน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
23 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก