ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 7
2 จันทิมา พลพินิจ 3
3 รพีพร ช่ำชอง 3
4 วิรัตน์ พงษ์ศิริ 2
5 วรรณา กาญจนมยูร 1
6 ชาติไทย แก้วทอง 1
7 ปิยมาศ นานอก 1
8 สงครามชัย ลีทองดี 1
9 นงนิตย์ มรกต 1
10 เมธิน ผดุงกิจ 1
11 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
12 บรรจบ วันโน 1
13 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
14 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
15 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
16 อนุชิตา มุ่งงาม 1
17 บังอร กองอิ้ม 1
18 วรากร สีโย 1
19 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
20 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
21 ดรุณี บุญชารี 1
22 ชวลิต บุญปก 1
23 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
24 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
25 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
26 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
27 สุริทอง ศรีสะอาด 1
28 ทองใบ บุษกร 1
29 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
30 สมชาย แก้ววังชัย 1
31 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
32 นเรศ มีโส 1
33 วัลยา สุทธิขำ 1
34 สุกัญญา ลีทองดี 1
35 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
36 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
37 ปรีชา ประเทพา 1
38 ศุภชัย สมัปปิโต 1
39 สุนันท์ สายกระสุน 1
40 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
41 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
42 เดชสิทธิ์ พรรษา 1
43 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
44 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
45 เรือน สมณะ 1
46 วราวุธ สุธีธร 1
47 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
48 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
49 นริศ สินศิริ 1
50 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
51 ธวัชชัย ชมศิริ 1
52 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
53 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
54 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
55 ถวิล ชนะบุญ 1
56 รักฤดี สารธิมา 1
57 ศรัณยู คำเมือง 1
58 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
59 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 4
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services
ปี พ.ศ. 2555
2 An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection
3 การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ผ่านความร่วมมือแบบ Triple-Helix
4 การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ผ่านความร่วมมือแบบ Triple-Helix
5 การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ผ่านความร่วมมือแบบ Triple-Helix
ปี พ.ศ. 2554
6 Building International Collaborations; Are we all (universities and academics) on the same page?
ปี พ.ศ. 2553
7 Insights into diverse expectations between faculty staff and senior management in fulfilling the university's role in the triple helix model: empirical evidence from Thailand.
ปี พ.ศ. 2552
8 Insights into academic understanding of the university’s third role in a developing system: empirical evidence from Thailand.
ปี พ.ศ. 2551
9 Delivering academic services at regional level: a comparative study of American and Thai Academic Staff.
10 East meets west: a comparative study of academic services in public universities in fulfulling a contribution to regional economic development in Thailand and the United States.
11 Increasing Faculty Research Productivity via a Triple-Helix Modeled University Outreach Project: Empirical Evidence from Thailand
12 Thin Layer Drying Model for Celery
ปี พ.ศ. 2550
13 The role of public universities in their regions: perceptions from Thai universities
14 Delivering academic services at regional level: perceptions from Thai public universities
15 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
ปี พ.ศ. 2549
16 ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 Delivering academic services at regional level: perception from Thai public universities.
18 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2547
20 -