ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 7
2 จันทิมา พลพินิจ 3
3 รพีพร ช่ำชอง 3
4 วิรัตน์ พงษ์ศิริ 2
5 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
6 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
7 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
8 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
9 ชวลิต บุญปก 1
10 เดชสิทธิ์ พรรษา 1
11 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
12 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
13 สมชาย แก้ววังชัย 1
14 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
15 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
16 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
17 ดรุณี บุญชารี 1
18 ศุภชัย สมัปปิโต 1
19 ถวิล ชนะบุญ 1
20 วราวุธ สุธีธร 1
21 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
22 รักฤดี สารธิมา 1
23 ศรัณยู คำเมือง 1
24 เรือน สมณะ 1
25 ปรีชา ประเทพา 1
26 สุกัญญา ลีทองดี 1
27 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
28 วัลยา สุทธิขำ 1
29 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
30 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
31 สุนันท์ สายกระสุน 1
32 วรากร สีโย 1
33 ธวัชชัย ชมศิริ 1
34 นเรศ มีโส 1
35 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
36 สุริทอง ศรีสะอาด 1
37 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
38 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
39 นริศ สินศิริ 1
40 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
41 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
42 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
43 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
44 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
45 บรรจบ วันโน 1
46 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
47 สงครามชัย ลีทองดี 1
48 เมธิน ผดุงกิจ 1
49 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
50 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
51 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
52 ชาติไทย แก้วทอง 1
53 วรรณา กาญจนมยูร 1
54 อนุชิตา มุ่งงาม 1
55 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 นงนิตย์ มรกต 1
58 ปิยมาศ นานอก 1
59 ทองใบ บุษกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 4
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services
ปี พ.ศ. 2555
2 An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection
3 การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ผ่านความร่วมมือแบบ Triple-Helix
4 การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ผ่านความร่วมมือแบบ Triple-Helix
5 การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ผ่านความร่วมมือแบบ Triple-Helix
ปี พ.ศ. 2554
6 Building International Collaborations; Are we all (universities and academics) on the same page?
ปี พ.ศ. 2553
7 Insights into diverse expectations between faculty staff and senior management in fulfilling the university's role in the triple helix model: empirical evidence from Thailand.
ปี พ.ศ. 2552
8 Insights into academic understanding of the university’s third role in a developing system: empirical evidence from Thailand.
ปี พ.ศ. 2551
9 Delivering academic services at regional level: a comparative study of American and Thai Academic Staff.
10 East meets west: a comparative study of academic services in public universities in fulfulling a contribution to regional economic development in Thailand and the United States.
11 Increasing Faculty Research Productivity via a Triple-Helix Modeled University Outreach Project: Empirical Evidence from Thailand
12 Thin Layer Drying Model for Celery
ปี พ.ศ. 2550
13 The role of public universities in their regions: perceptions from Thai universities
14 Delivering academic services at regional level: perceptions from Thai public universities
15 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
ปี พ.ศ. 2549
16 ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 Delivering academic services at regional level: perception from Thai public universities.
18 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2547
20 -