ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 3
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชุมชนสู่วิถีการผลผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการทำ ldquo;น้ำตาลจากrdquo; พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2554
2 การปรับตัวและจัดการวิถีการเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ)
4 การปรับตัวและจัดการวิถีการเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช