ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุเมธ ตันตระเธียร 20
2 รมณี สงวนดีกุล 18
3 กัลยา เลาหสงคราม 12
4 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 8
5 วรภา คงเป็นสุข 7
6 วิชา วนดุรงค์วรรณ 6
7 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
8 สุวรรณา สุภิมารส 5
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
10 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 5
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
12 อนุวัตร แจ้งชัด 2
13 กมลวรรณ แจ้งชัด 2
14 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 2
15 เกศินี เกตุพยัคฆ์ 2
16 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
17 โสมพรรษ์ พูลผล 2
18 นินนาท ชินประหัษฐ์ 2
19 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
20 ศิริวรรณ จงจิระศิริ 1
21 ศิริลักษณ์ จารุสมบัติ 1
22 วัชรา อินทุลักษณ์ 1
23 ชื่นจิต ประกิตชัยพัฒนา 1
24 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
25 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
26 วรรณี พฤษศิริสมบัติ 1
27 พรพิมล ควรรณสุ 1
28 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
29 อดิพล ดิลกพิมล 1
30 จิราวรรณ ช่วยชู 1
31 จีระเดช มาลา 1
32 วิมล สุจินัย 1
33 อัจจิมา ก๋าพรม 1
34 สาโรจน์ ปัญญามงคล 1
35 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 1
36 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
37 ชลลดา ปรีดา 1
38 นิคม ติปะวาโร 1
39 ประพนธ์ ประสพวัฒนา 1
40 ไพจิตร สถาพรธีระ 1
41 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 5
3 2550 3
4 2549 1
5 2548 1
6 2546 3
7 2544 1
8 2541 1
9 2537 1
10 2531 3
11 2528 1
12 2527 2
13 2526 1
14 2523 1
15 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
3 การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
4 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ
6 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วง
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของพันธุ์และระดับการขัดสีข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ข้าว
ปี พ.ศ. 2546
12 ราและอะฟลาทอกซินในน้ำพริกแกงและเครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบ
13 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
14 โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2544
15 การตรวจวิเคราะห์จำนวน Salmonella spp. ที่บาดเจ็บในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius แช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2541
16 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเต้าหู้ยี้
ปี พ.ศ. 2537
17 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบและกิ่งต้นทำมัง Litsea petiolata Hook.f เพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรสอาหาร
ปี พ.ศ. 2531
18 การใช้เซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในอาหารเพื่อเร่งสีผิวปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio)
19 การขยายขนาดของเครื่องหมักแบบตรึงชั้นชนิดหลายชั้น ในการผลิตน้ำส้มสายชู
20 เครื่องหมักแบบหลายคอลัมน์ในการผลิตน้ำส้มสายชูอย่างต่อเนื่องจากไวน์สับปะรด
ปี พ.ศ. 2528
21 ผลของสารชอบผิวต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ของอาหารปลาแบบเม็ดชื้น
ปี พ.ศ. 2527
22 การศึกษาเครื่องหมักแบบหลายชั้นในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรด
23 การผลิตเอทิลอัลกอฮอล์จากต้นข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2526
24 การใช้ยีสต์จากโรงงานเบียร์แทนปลาป่นในอาหารปลา
ปี พ.ศ. 2523
25 การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ในการผลิตยิสต์ (Candida utilis) เอทานอล และกรดอะซีติกจากน้ำสับปะรด