ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดจิต ครุจิต
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุดจิต ครุจิต
- สุดจิต, ครุจิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานการวิจัยแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กตามแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว
ปี พ.ศ. 2560
2 รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพน้ำในระบบประปาในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาความสามารถของระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์
ปี พ.ศ. 2557
4 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบประปาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
5 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบประปาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
6 ระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 ต้นแบบระบบประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ On-line เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เข้มแข็ง
8 การพัฒนาแบบจำลองเชิงสถิติเพื่อทำอัตราการระบายมลพิษอากาศจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้ข้อมูลองค์ประกอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
9 รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน
10 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
11 ระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ ระยะที่ 2
12 การพัฒนาแบบจำลองเชิงสถิติเพื่อทำนายอัตราการระบายมลพิษอากาศจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โดยใช้ข้อมูลองค์ประกอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาแบบจำลองเชิงสถิติเพื่อทำนายอัตราการระบายมลพิษอากาศจากโรงงานปูนซีเมนต์โดยใช้ข้อมูลองค์ประกอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
14 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน 
15 รายงานการวิจัยสถานการณ์และการประมาณค่าระดับฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
17 การประเมินปริมาณขยะรีไซเคิลเพื่อการจัดการมูลฝอยชุมชนระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา ตำบลไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา
18 ระดับมลพิษอากาศใกล้ทางพิเศษ: สหสัมพันธ์ของมลพิษกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
19 รายงานหลักการพัฒนาการจัดการและกำจัดขยะสำหรับชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรอบ
20 เอกสารประกอบการบรรยาย Language testing
ปี พ.ศ. 2547
21 รายงานการวิจัยการประเมินสหสัมพันธ์ระหว่างระดับมลพิษอากาศบริเวณใกล้ทางพิเศษกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับมลพิษ
ปี พ.ศ. 2546
22 สถานการณ์และการประมาณค่าระดับฝุ่นขนาดเล็ก ( PM10 ) บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
23 สถานการณ์และการประมาณค่าระดับฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
24 การประเมินสหสัมพันธ์ระหว่างระดับมลพิษอากาศบริเวณใกล้ทางพิเศษกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับมลพิษ 
ปี พ.ศ. 2544
25 การประเมินสหสัมพันธ์ระหว่าง ระดับมลพิษอากาศบริเวณใกล้ทางพิเศษกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับมลพิษ
ปี พ.ศ. 2543
26 การใช้แบบจำลองทางคณิตศาตร์ด้านคุณภาพอากาศสำหรับการใช้งานในประเทศ