ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุคันธรส ธาดากิติสาร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุคันธรส ธาดากิตติสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 9
2 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 5
3 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 3
4 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 3
5 สมนึก พรมแดง 3
6 สฤษดิพร ชูประยูร 2
7 สุภาพร นทีวัฒนา 2
8 สุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย 2
9 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
10 นางสาวนิศาชล ปักการะโน 1
11 นางสาวทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
12 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
13 อันธิกา บุญแดง 1
14 สัณห์ พณิชยกุล 1
15 สุพนิดา วินิจฉัย 1
16 ธงชัย มาลา 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 อรพินธ์ โรจนะ 1
19 สุทธิ ชัยพฤกษ์ 1
20 เลขา มาโนช 1
21 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
22 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
23 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
24 สุรัตน์วดี จิระจินดา 1
25 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
26 พิทยากร ลิ่มทอง 1
27 ชวลิต ฮงประยูร 1
28 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
29 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
30 ปรัชญา ธัญญาดี 1
31 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
32 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
33 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
34 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
35 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
36 งามจิตร โล่วิทูร 1
37 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
38 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
39 มณี ตันดิรุ่งกิจ 1
40 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
41 กนิษฐา รังคะหะ 1
42 บุญเกิด แย้มเขตกรณ์ 1
43 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
44 อภิญญา จุฑางกูร 1
45 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
46 วินัศ ภูมินาถ 1
47 สายัณห์ ทัดศรี 1
48 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
49 วรพล เพ็งพินิจ 1
50 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
51 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
52 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
53 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
54 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
55 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2535 2
9 2534 1
10 2533 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว
2 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว
5 การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
6 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
7 โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
10 การพัฒนาเทคดนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัป จากกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก
ปี พ.ศ. 2535
13 เฟอริดอกชินเอนเอดีพีรีดักเตสใน chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
14 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2534
15 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2533
16 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย