ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุคันธรส ธาดากิตติสาร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุคันธรส ธาดากิติสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 9
2 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 5
3 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 3
4 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 3
5 สมนึก พรมแดง 3
6 สฤษดิพร ชูประยูร 2
7 สุภาพร นทีวัฒนา 2
8 อรพินธ์ โรจนะ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 สุทธิ ชัยพฤกษ์ 1
11 อันธิกา บุญแดง 1
12 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
13 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
14 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
15 นางสาวนิศาชล ปักการะโน 1
16 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
17 สุพนิดา วินิจฉัย 1
18 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
19 ปรัชญา ธัญญาดี 1
20 พิทยากร ลิ่มทอง 1
21 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
22 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
23 เลขา มาโนช 1
24 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
25 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
26 ธงชัย มาลา 1
27 สายัณห์ ทัดศรี 1
28 ชวลิต ฮงประยูร 1
29 นางสาวทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
30 วรพล เพ็งพินิจ 1
31 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
32 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
33 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
34 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
35 บุญเกิด แย้มเขตกรณ์ 1
36 กนิษฐา รังคะหะ 1
37 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
38 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
39 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
40 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
41 งามจิตร โล่วิทูร 1
42 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
43 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
44 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
45 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
46 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
47 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
48 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
49 อภิญญา จุฑางกูร 1
50 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
51 วินัศ ภูมินาถ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2535 2
9 2534 1
10 2533 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว
2 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว
5 การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
6 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
7 โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
10 การพัฒนาเทคดนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัป จากกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก
ปี พ.ศ. 2535
13 เฟอริดอกชินเอนเอดีพีรีดักเตสใน chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
14 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2534
15 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2533
16 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย