ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
2 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
3 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
4 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
5 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
6 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
7 - 47
8 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
9 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
10 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
11 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
12 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
13 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
14 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
15 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
16 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
17 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
18 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
19 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
20 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
21 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
22 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
23 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
24 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
25 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
26 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
27 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
28 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
29 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
30 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
31 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
32 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
33 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
34 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
35 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
36 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
37 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
38 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
39 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
40 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
41 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
42 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
43 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
44 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
45 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
46 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
47 เพทาย เย็นจิตโสมนัส 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2550 1
5 2548 3
6 1086 50
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในเซลล์ท่อไตส่วนปลายในภาวะเบาจืดจากแคลเซียมในเลือดสูง
ปี พ.ศ. 2554
2 Transient Hyperkalemic Distal Renal Tubular Acidosis with Bicarbonate Wasting in a Young Child:รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะดิสทอลรีนอลทูบูล่าเอซิโดซิส ชนิดที่มีโปแตสเซียมสูงและหายเอง
ปี พ.ศ. 2553
3 A fluctuation of serum osmolality inducing osmotic demyelination syndrome.
4 Hypertension in Thai children: a report from a hospital in suburban area.
5 Impaired trafficking and intracellular retention of mutant kidney anion exchanger 1 proteins (G701D and A858D) associated with distal renal tubular acidosis.
6 Tamm-Horsfall protein and urinary exosome isolation
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาหาอุบัติการณ์และความผิดปกติของยีน AE 1 ในผู้ป่วยโรคดิสทอล-รีนอล-ทิวบูล่า-เอซิโดซีส ในเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 Submersion Injury in Children
9 Renal Tubular Acidosis
10 การพัฒนาการของหน้าที่ไตในทารกในครรภ์และทารกแรกคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 Hemolytic uremic syndrome
59 Hypertensive emergency in children
60 Systemic lupus erythematosus in childhood