ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา โลจนภิวกัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 5
2 อุดม พานทอง 5
3 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 5
4 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 5
5 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 4
6 วรรณี จันทร์สว่าง 4
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 3
9 พัชรียา ไชยลังกา 3
10 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 2
11 ประนอม หนูเพชร 2
12 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
13 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
14 ประภาส สุวรรณรัตน์ 1
15 สายัณห์ สดุดี 1
16 พนิดานันท์ สุวรรณรัตน์ 1
17 สุภาคย์ อินทองคง 1
18 นเรศ ซ่วนยุก 1
19 - 1
20 ตรีชฎา แสงชัยศรี 1
21 ภัทรพร กิจเรณู 1
22 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
24 โรงพยาบาลเทพา 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 อรสา กนกวงศ์ 1
27 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
28 จารุวรรณ กฤตย์ประชา 1
29 อมรรัตน์XXX ลิ่มเฮง 1
30 จิรพรรณ พีรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2548 3
5 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: กรณีจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2552
3 นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
4 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
5 เครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
6 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพ : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
7 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา