ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา ลีทองดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกพล วังคะฮาต 6
2 สงครามชัย ลีทองดี 5
3 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 4
4 มนกานต์ อินทรกำแหง 4
5 สุพัตรา บัวที 3
6 วราวุธ สุธีธร 2
7 ศรัณยู คำเมือง 2
8 วรรณา กาญจนมยูร 2
9 ศุภชัย สมัปปิโต 2
10 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
11 วีระชัย สายจันทา 2
12 รักฤดี สารธิมา 2
13 บรรจบ วันโน 1
14 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
15 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
16 อนุชิตา มุ่งงาม 1
17 บังอร กองอิ้ม 1
18 สุริทอง ศรีสะอาด 1
19 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
20 นริศ สินศิริ 1
21 นงนิตย์ มรกต 1
22 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
23 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
24 นเรศ มีโส 1
25 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
26 ธวัชชัย ชมศิริ 1
27 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
28 วรากร สีโย 1
29 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
30 สมชาย แก้ววังชัย 1
31 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
32 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
33 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
34 ดรุณี บุญชารี 1
35 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
36 ทองใบ บุษกร 1
37 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
38 ชาติไทย แก้วทอง 1
39 ปิยมาศ นานอก 1
40 เมธิน ผดุงกิจ 1
41 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
42 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
43 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
44 จันทิมา พลพินิจ 1
45 รพีพร ช่ำชอง 1
46 ไพโรจน์ ประมวล 1
47 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
48 เพชร เพ็งชัย 1
49 ณัฐพล ภูมิสะอาด 1
50 มงคล เตชะกำพุ 1
51 ปราจีน วีรกุล 1
52 ชูศรี ตลับมุข 1
53 ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม 1
54 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
55 ชวลิต บุญปก 1
56 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
57 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
58 ปวิตรา พูลบุตร 1
59 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
60 สาธิต เทศนา 1
61 ยอดธง ใบมาก 1
62 เรือน สมณะ 1
63 ปรีชา ประเทพา 1
64 ถวิล ชนะบุญ 1
65 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
66 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
67 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
68 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
69 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
70 ธนพล หนองบัว 1
71 ประสงค์ สีหานาม 1
72 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
73 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
74 วัลยา สุทธิขำ 1
75 สุนันท์ สายกระสุน 1
76 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2555 9
4 2554 12
5 2553 9
6 2552 3
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 1
11 2545 3
12 2543 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์
3 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาผลของการได้รับฮอร์โมนกลุ่ม เอชชีจี โกนาโดโทรปิน รีรีสซิงฮอร์โมน และพีเอ็มเอชจี ต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในแม่โคที่มีปัญหาการผสมติดยากที่เลี้ยงในภูมิภาค
7 The locally cervical administrated of misoprostrol or follicle stimulating hormone (FSH) increase the mRNA expression of beta defensin 2 in the does (Capra hircus) cervical tissue during the estrous cycle.
8 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
9 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
10 -
11 -
12 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2554
15 The incidence of bacterial infection in the cervical discharge following the oestrous synchronization using progesterone
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2553
27 โครงการบริการทางสัตวแพทย์สู่ ชุมชน
28 The Preliminary Study of the Internal Parasite Infection in Goats Reared in the North Eastern : The Case study of Goats Rearing in the Mahasarakham University
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
ปี พ.ศ. 2552
36 Induction of cervical relaxation for artificial insemination in sheep
37 The effect of oxytocin on the fertilization rate and the pregnancy rate: the addition of oxytocin into the semen diluents compare with the vulva mucosa injection
38 -
ปี พ.ศ. 2551
39 Intra-cervical application of Misoprostol at estrus alters the content of cervical hyaluronan and the mRNA expression of follicle stimulating hormone receptor (FSHR), luteinizing hormone receptor (LHR) and cyclooxygenase-2 in the ewe
40 Induction of Cervical relaxation for artificial Insemination in goat.
41 -
42 -
ปี พ.ศ. 2550
43 Misoprostol increases Hyaluronan in the sheep cervix.
44 -
ปี พ.ศ. 2549
45 The effect of Misoprostol on Luteinizing hormone receptor (LH-R) mRNA expression in Welsh mountain ewe cervical tissue.
46 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
47 -
ปี พ.ศ. 2548
48 Peri-ovulatory changes in cervical relaxation and cervical penetrability in the Welsh Mountain ewe
ปี พ.ศ. 2545
49 Effects of albendazole administration to deworming in the crossbreed American-Brahman Heifer
50 -
51 -
ปี พ.ศ. 2543
52 ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร