ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริเกียรติ รัชชุศานติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริเกียรติ รัชชุศานติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ 4
2 พรทิพย์ มนตรีปราโมทย์ 4
3 หนึ่งงาม สุภาพร 4
4 นิตยา เจรียงประเสริฐ 3
5 รวี ลงกาฬ 2
6 ภูรีวรรธน์ โชคเกิด 2
7 กรรณิกา บันสิทธิ์ 1
8 สุพักตร์ มโนมัธย์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 ชิตชัย กิตติศรีอนันต์ 1
11 รวี ลงกานี 1
12 อาภรณ์ วิชาเทพ 1
13 อัจฉราภรณ์ ชัยทอง 1
14 วรพล คำติ 1
15 เปรมกมล เจริญมั่นคงวงศ์ 1
16 อานนท์ อินพรม 1
17 เดชา กาศแสวง 1
18 กัญชลี นิลวรรณ 1
19 วสันต์ สุทธาวาศ 1
20 จิระกานต์ คำบุญเรือง 1
21 รัศมี เสาร์คำ 1
22 รติรส สัมพันธ์ 1
23 สริตา ภูมิสินสิริ 1
24 สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์ 1
25 อัทธภพ เดชอานันท์ภร 1
26 ชาญณรงค์ มิทธิศร 1
27 เรณู โฮร์เนอร์ 1
28 อธิภัทร เดชอานันท์ภร 1
29 วิทยา กำลังเก่ง 1
30 ภูมิ ภู่อภิสิทธิ์ 1
31 จุฑาทิพ รัตนภานพ 1
32 บุญทวี เปเรร่า 1
33 อรอนงค์ สีมันตร 1
34 วรุมดี อินต๊ะแสน 1
35 วีรชาติ โลหะโชติ 1
36 สุพจน์ อินทพินธุ์ 1
37 เทิดพัฒน์ พัฒนศิษฏางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2554 7
3 2553 2
4 2552 9
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 9
9 2546 5
10 2545 1
11 2544 1
12 2523 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของไนท์มาร์เก็ตตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่
3 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการรุ่งเรือง ควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
5 ปัจจัยจูงใจในการทำงานจองพนักงานฝ่ายพัฒนาการตลาด ของบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
7 ความพึงพอใจของพนักงานรายวันต่อการทำงานในบริษัท ฮานา ไมโครอิเลคทรอนิคส์ จำกัด จังหวัดลำพูน
8 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เกียรติกมลพาณิชย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
9 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนที่พักแบบระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวยุโรปและอเมริกาในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
11 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง แบบมีสัญญาผูกพันกับ บริษัทเอกชน ในเขตอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการศึกษาผลกระทบจากเขตการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (กรณีศึกษาเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-จีน)
14 กลยุทธ์การตลาดในการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทำจากผ้าฝ้ายในตลาดญี่ปุ่น
15 กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศ แหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โรงงานผลิตเครื่องประดับเงิน ในจังหวัดเชียงใหม่
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ในธุรกิจจำหน่ายเหล็กในจังหวัดสุโขทัย
18 การดำเนินงานของศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
19 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจ ซื้อลิ้นจี่สดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของผู้ซื้อท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย
20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด [มหาชน] กับค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน ของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร
21 พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
22 กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2549
23 ความสัมพันธ์ของการจ่ายเงินปันผล กำไร และราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
24 ความสัมพันธ์ของการจ่ายเงินปันผล กำไร และราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการรถเมล์เขียวของบริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด
ปี พ.ศ. 2547
26 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรของธุรกิจขนส่งน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัท เมืองหลวงทรานสปอร์ต จำกัด จังหวัดตาก
27 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่
28 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา ออสเตรเลียเซ็นเตอร์เชียงใหม่
29 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบการชำระค่าบริการล่วงหน้า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
30 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการรถเช่า ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ ร็อค จังหวัดเชียงใหม่
31 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ในการเลือกใช้บริการของบริษัทนำเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
32 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน ในธุรกิจหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
33 การพัฒนาสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ให้กับพยาบาลชั้นต้นและชั้นกลาง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาล 2 แห่งในประเทศ ส ป ป ลาว
34 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในการเลือกใช้บริการล้าง-อัดฉีด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
35 ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่องและภาคพิเศษ
36 ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้า ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายในการใช้บริการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง จังหวัดเชียงใหม่
37 การวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550
38 ทัศนคติของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต-แบงก์กิ้ง
39 ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้บริการส่วนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
40 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าส่วนเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2544
41 การจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2523
42 การลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย