ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริรัตน์ จันทรมะโน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ของประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ของประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 ผลการใช้สมาธิด้วยพลังพีระมิดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมทั่วไป
ปี พ.ศ. 2546
6 การปฎิบัติสมาธิด้วยพลังพีระมิดมีผลต่อระบบภูมิกันโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์กรณีศึกษา : การปฏิบัติสมาธิแนวพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ วัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 การปฏิบัติสมาชิกด้วยพลังพีระมิดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีศึกษา : การปฏิบัติสมาธิแนวพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ วัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2537
8 รูปแบบงานพัสดุโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง
9 รูปแบบงานพัสดุโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง