ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายหยุด ภูปุย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ด้วยภูมิปัญญาการละเล่นและของเล่นพื้นบ้านของชาวภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์
4 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากฐานภูมิปัญญาแลtวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ จากภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2553
6 ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการสร้างทุนทางสังคมที่ยั่งยืน
7 ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ : การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนวดแผนไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ : ภูมิปัญญาอีสาน เรื่อง การบีบเอ็น กรณีศึกษาตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
9 4.6 การพัฒนาครูผู้สอน ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง นิทานพื้นบ้านอีสาน
10 4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์