ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
8 พัชนี ธรรมวันนา 6
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
10 พัฒนาวิไล อินใหม 6
11 วรรณภา บำรุงเขต 6
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
14 อาณัติ วรรณศรี 5
15 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
16 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
18 Health Insurance System Research Office 4
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
21 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
22 สงครามชัย ลีทองดี 4
23 Sutheerada Chimnoi 4
24 สิรินาฏ นิภาพร 4
25 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
26 Noppakun Thammatacharee 4
27 Paibul Suriyawongpaisal 4
28 อังสุมาลี ผลภาค 4
29 National Health Security Office 4
30 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
31 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
32 สำนักงานประกันสังคม 3
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
34 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
35 Chulaporn Limwattananon 3
36 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
37 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
38 ภาสกร สวนเรือง 3
39 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
40 รัชนี สรรเสริญ 3
41 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
42 Wannapha Bamrungkhet 3
43 Arnat Wannasri 3
44 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
45 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
46 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
47 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
48 ภูษิต ประคองสาย 2
49 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
50 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
51 ครรชิต สุขนาค 2
52 หทัยชนก สุมาลี 2
53 วลัยพร พัชรนฤมล 2
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
55 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
56 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
57 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
58 Swansea university 2
59 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
60 Supon Limwattananon 2
61 David Hughes 2
62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
63 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
64 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
65 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
66 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
68 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
69 วิชัย เอกพลากร 2
70 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
71 มุกดา สำนวนกลาง 2
72 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
73 Siriwan Pitayarangsarit 2
74 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
75 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
76 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
78 ทัศนีย์ ญาณะ 2
79 Viroj Tangcharoensathien 2
80 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
81 Passakorn Suanrueang 2
82 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
83 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
84 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
85 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
87 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
88 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
89 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
90 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
91 Boonyawee Aueasiriwon 1
92 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
93 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
94 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
95 จิตปราณี วาศวิท 1
96 ทวีศรี กรีทอง 1
97 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
98 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
99 วิรัชดา สุทธยาคม 1
100 Dirak Phatamasiriwat 1
101 Sukanya Khongsawat 1
102 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
103 Suphasit Panarunothai 1
104 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
105 Wiratda Sutayakhom 1
106 Phi Rodsawaeng 1
107 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
108 พัฒนาวิไล อินไหม 1
109 เทียม อังสาชน 1
110 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
111 Pintusorn Hempisut 1
112 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
113 กรมอนามัย 1
114 แพร จิตตินันทน์ 1
115 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
116 Sinchai Torwatanakitkul 1
117 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
118 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
119 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
121 แพรว เอี่ยมน้อย 1
122 จเร วิชาไทย 1
123 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
124 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
126 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
127 ชาฮีดา วิริยาทร 1
128 Siriphan Sasat 1
129 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
130 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
132 International Health Policy Program, Thailand 1
133 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
134 Kwanjai Amnatsatsue 1
135 Kanitta Bundhamcharoen 1
136 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
137 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
138 Kadethip Buakaew 1
139 Suda Khumnurak 1
140 กวิน กลับคุณ 1
141 สุดา ขำนุรักษ์ 1
142 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
143 Kavin Klubkun 1
144 Onanong Waleekhachonloet 1
145 Thananan Rattanachotphanit 1
146 Pornpit Silkavute 1
147 Patchanee Thamwanna 1
148 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
149 Vinai Leesmidt 1
150 Rassamee Tansirisithikul 1
151 Vijj Kasemsup 1
152 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
153 Wichai Aekplakorn 1
154 Aungsumalee Pholpark 1
155 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
156 บวรศม ลีระพันธ์ 1
157 Chatchai Im-Arom 1
158 Nawanan Theera-ampornpunt 1
159 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
160 Borwornsom Leerapan 1
161 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
162 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
163 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
164 สถิรกร พงศ์พานิช 1
165 Sathirakorn Pongpanich 1
166 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
167 Acharawan Topark-ngarm 1
168 จิตรปราณี วาศวิท 1
169 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
170 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
171 Sumon Sakolchai 1
172 สุมนต์ สกลไชย 1
173 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
174 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
175 เชิดชัย สุนทรภาส 1
176 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
177 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
178 ไม่มีข้อมูล 1
179 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
180 ธนภร ชัยจิต 1
181 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
182 ประไพร อุตมา 1
183 พิมประภา กิจวิธี 1
184 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
185 พิชญ์ รอดแสวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู