ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมพันธ์ ฤทธิเดช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บพิธ บุปผโชติ 15
2 ณัฐพล ภูมิสะอาด 8
3 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 8
4 พัฒนพล มีนา 7
5 จิดาภา ผูกพันธ์ 5
6 สุกัญญา ลีทองดี 4
7 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
9 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 3
12 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
13 วัชรินทร์ กาสลัก 2
14 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 2
15 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 2
16 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 2
17 สินี ช่วงฉ่ำ 2
18 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
19 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
20 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
21 เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 2
22 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
23 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
24 อาวุธ ยิ้มแต้ 2
25 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
26 ธีรพัฒน์ ชมภูคำ 2
27 วัลยา สุทธิขำ 2
28 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
29 วารุณี เตีย 2
30 สุดารัตน์ คำปลิว 2
31 ทุนภายนอก 2
32 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
33 จันทิมา พลพินิจ 2
34 ปริญญา จินดาประเสริฐ 2
35 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
36 ดิรก สาระวดี 2
37 วินัย ศรีอำพร 2
38 ศุภชัย ปทุมนากุล 2
39 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
40 วรากร สีโย 1
41 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
42 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
43 สงครามชัย ลีทองดี 1
44 สมชาย แก้ววังชัย 1
45 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
46 ทองใบ บุษกร 1
47 อนุชิตา มุ่งงาม 1
48 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
49 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
50 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
51 บรรจบ วันโน 1
52 บังอร กองอิ้ม 1
53 นงนิตย์ มรกต 1
54 ชาติไทย แก้วทอง 1
55 วรรณา กาญจนมยูร 1
56 ปิยมาศ นานอก 1
57 เมธิน ผดุงกิจ 1
58 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
59 จารุฉัตร บุษบา 1
60 อนุรักษ์ รอดบำรุง 1
61 กล้า สมตระกูล 1
62 นงนภัส เที่ยงกมล 1
63 อภิพงษ์ พุฒคำ 1
64 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
65 ยอดธง ใบมาก 1
66 บุญส่ง ฤทธิ์ตา 1
67 ประยูร วงศ์จันทรา 1
68 ชาลี นาวานุเคราะห์ 1
69 ชวลิต บุญปก 1
70 ดรุณี บุญชารี 1
71 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
72 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
73 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
74 ฤทธิรงค์ จังโกฎิ 1
75 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
76 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
77 ปรีชา ประเทพา 1
78 ทุน วช. 1
79 ภายนอก 1
80 ชูสกุล ชัยรัตน์ 1
81 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย 1
82 งบประมาณรายได้ปี 2548. 1
83 ศุภชัย สมัปปิโต 1
84 สุนันท์ สายกระสุน 1
85 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
86 บุษบา จารุฉัตร 1
87 มนตรี ทองมูล 1
88 ชัยรัตน์ ชูสกุล 1
89 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
90 มังกร ศรีสะอาด 1
91 ฉัตรแก้ว สุริยะภา 1
92 ประสงค์ สีหานาม 1
93 ทนงศักดิ์ มูลตรี 1
94 ทรงคุณ จันทจร 1
95 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
96 รพีพร ช่ำชอง 1
97 นริศ สินศิริ 1
98 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
99 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
100 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
101 นเรศ มีโส 1
102 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
103 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
104 ธวัชชัย ชมศิริ 1
105 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
106 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
107 ถวิล ชนะบุญ 1
108 วราวุธ สุธีธร 1
109 เรือน สมณะ 1
110 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
111 รักฤดี สารธิมา 1
112 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
113 ศรัณยู คำเมือง 1
114 สุริทอง ศรีสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 4
3 2557 4
4 2556 9
5 2555 11
6 2554 11
7 2553 17
8 2552 17
9 2551 14
10 2550 15
11 2549 5
12 2548 10
13 2547 3
14 2546 1
15 2540 2
16 2539 1
17 2538 2
18 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2558
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2557
9 การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนสำหรับระบายความร้อนให้กับระบบความร้อนของเซลล์แสงอาทิตย์
10 -
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2556
13 รูปแบบการไหลภายในที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งแนวนอน
14 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก
15 A correlation to predict heat-transfer rates of a miniature loop thermosyphon
16 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
ปี พ.ศ. 2555
22 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายใน และคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
23 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
24 Correlation between Yellow Color Intensity of Silk Cocoons and Antioxidant Activity
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
ปี พ.ศ. 2554
33 Effect of melatonin on cell proliferation in hippocalpal dentate gyrus by dexamethasone-induced stress mice
34 Flow patterns and heat-transfer characteristics of a top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
ปี พ.ศ. 2553
44 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนแบบสั่นรอบวงที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
45 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
46 เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับกระบวนการปั๊มขึ้นรูปร้อนทองเหลือง
47 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
48 Application of flat thermosyphon in a solar collector for increasing the temperature in a: Reboiler
49 The Preliminary Study of the Internal Parasite Infection in Goats Reared in the North Eastern : The Case study of Goats Rearing in the Mahasarakham University
50 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
57 -
58 -
59 -
60 -
ปี พ.ศ. 2552
61 สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับในตำแหน่งแนวนอน
62 Application of silver nanofluid containing oleic acid surfactant in a thermosyphon economizer
63 Application of thermosyphon air-preheater for energy thrift from a furnace in a hot forging process
64 Influence of working fluids, working temperature and evaporator length on internal pressure and damage behavior of the close loop oscillating heat pipe with check valves (CLOHP/CV)
65 Effect of working fluids and evaporator temperatures on internal flow patterns and heat transfer rates of a top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
66 Internal flow patterns on heat transfer performance of a closed-loop oscillating heat pipe with check valves
67 Design and construction of an oven for drying palm bunch using glycerin as fuel together with using closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CV) heat exchanger for waste heat recovery
68 ผลของรูปร่างและตัวแปรไร้มิติที่มีต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งเช็ควาล์ว
69 Experimental study of the performance of a circular tube solar collector with closed-loop oscillating heat-pipe with check valve (CLOHP/CV)
70 Experimental Study of a Thermosyphon Heat Exchanger (TPHE) in a Bio-diesel Factory in Thailand
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
ปี พ.ศ. 2551
78 Thermal performance of horizontal closed-loop oscillating heat-pipe with check valves
79 Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon using de ionized water mixed with silver nano
80 Thermosyphon installation for energy thrift in a smoked fish sausage oven (TISO)
81 A correlation to predict heat-transfer rates of a two-phase closed thermosyphon (TPCT) using silver nanofluid at normal operating conditions
82 Correlation to predict heat-transfer characteristics of a vertical flat thermosyphon (VFT) at normal operating conditions
83 Motion and heat-transfer analysis of a closed-loop oscillating heat pipe with a magnetic field
84 Application of a closed-loop oscillating heat pipe with check valves (CLOHP/CV) on performance enhancement in air conditioning system
85 Mechanical Science; New mechanical science study results reported from W. Srimuang et al
86 Application of the top heat mode closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (THMCLOHP/CV) air preheater for chili drying
87 Heat-transfer characteristics of the top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with a check valve (THMCLOHP/CV)
88 -
89 -
90 -
91 ผลของรูปร่างและตัวแปรไร้มิติ ที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อน ของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งเช็ควาล์ว
ปี พ.ศ. 2550
92 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 9
93 ผลของมุมเอียงและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มีต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่สภาวะวิกฤติ
94 ผลของความยาวส่วนทำระเหย และสารทำงานทีมีต่อการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่สภาวะวิกฤติ
95 Effect of evaporator section lengths and working fluids on operational limit of closed loop oscillating heat pipes with check valves (CLOHP/CV)
96 Heat transfer rate of a closed-loop oscillating heat pipe with check valves using silver nanofluid as working fluid
97 Heat transfer characteristics of a vertical flat thermosyphon (VFT)
98 Internal flow patterns on heat transfer characteristics of a closed-loop oscillating heat-pipe with check valves using ethanol and a silver nano-ethanol mixture
99 Effect of parameters on internal flow patterns of a top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
100 Quality of Thai Attitude toward Physical Activity (TATPA) : Measure Development and Validation
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
ปี พ.ศ. 2549
107 Experimental study of the performance of a circular tube solar collector with closed-loop oscillating heat-pipe with check valve (CLOHP/CV)
108 Effect of evaporator lengths and ration of check valves to number of turns on internal flow patterns of a closed-loop oscillating heat-pipe with check valves
109 The effect of Misoprostol on FSH-R mRNA expression in the ovine cervix.
110 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
111 -
ปี พ.ศ. 2548
112 เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นปลายปิดสำหรับเครื่องอบแห้ง
113 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์ว์ กันกลับ
114 การพัฒนาการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
115 Heat-transfer characteristics of a closed-loop oscillating heat-pipe with check valves
116 Application of closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CV) air-preheater for reduced relative-humidity in drying systems
117 Experimental study of the performance of a solar collector by closed-end oscillating heat pipe (CEOHP)
118 Effect of internal flow patterns on heat transfer performance of a closed-end oscillating heat pipe at vertical position
119 CPU Cooling of Desktop PC by Closed-end Oscillating Heat-pipe (CEOHP)
120 -
121 -
ปี พ.ศ. 2547
122 การประยุกต์สร้างกี่ทอเสื่อ : โครงการ = Loom Rush mat construct applied
123 Closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CVs) air-preheater for reducing relative humidity in drying systems
124 เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นปลายปิด สำหรับเครื่องอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2546
125 Closed-ended oscillating heat-pipe (CEOHP) air-preheater for energy thrift in a dryer
ปี พ.ศ. 2540
126 การศึกษาถึงผลของขนาดและอัตราส่วนสนทรรศน์ที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง / สัมพันธ์ ฤทธิเดช
127 การศึกษาถึงผลของขนาดและอัตราส่วนสนทรรศน์ที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ปี พ.ศ. 2539
128 การศึกษาถึงผลของขนาดและอัตราส่วนสนทรรศน์ที่มีต่อคุณลักษณะ ทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ปี พ.ศ. 2538
129 Infrared Spectra of Some Metal ?-diketonates.
130 -