ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมพร รุ่งเรื่องกลกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
3 ผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
4 ผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2556
5 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
6 ผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
7 Women's health in the Country
ปี พ.ศ. 2555
8 โครงการการพัฒนารูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมอย่างมีความเฉพาะเชิงเพศภาวะสำหรับผู้ใช้สุรา
9 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดขอนแก่น
10 ผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2554
11 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดขอนแก่น
12 มุมมองต่อการฆ่าตัวตาย
13 มุมมองต่อการฆ่าตัวตาย
14 ประสบการณ์การเป็นโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยชายและหญิง
15 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิตให้มีบูรณาการเพศภาวะ ระยะที่ 2
16 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิตให้มีบูรณาการเพศภาวะ
ปี พ.ศ. 2553
17 ประสบการณ์การเป็นโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยชายและหญิง
18 การทบทวนงานวิจัยการนำคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในงานสุขภาพจิตในระหว่างปีพ.ศ.2543-2552
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
20 การทบทวนงานวิจัยการนำคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในงานสุขภาพจิตในระหว่างปีพ.ศ.2543-2552
21 แผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 2
22 ผลของการให้การบำบัดแนวพุทธธรรมแบบกลุ่มการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาระบบการประเมินและจัดการโรคซึมเศร้าในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
24 การพัฒนาระบบการประเมินและจัดการโรคซึมเศร้าในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
25 การพัฒนารูปแบบการปรึกษาตามแนวพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์
26 การพัฒนารูปแบบการปรึกษาตามแนวพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์
27 การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพจิตของสตรีอีสาน โดยนำพุทธศาสนามาเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนารูปแบบการปรึกษาตามแนวพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์
29 ประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังที่บ้านและสถานการณ์ของชุมชน
30 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
31 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
32 ประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังที่บ้านและสถานการณ์ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
33 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
34 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช ในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย
35 ผลของการให้การปรึกษารายบุคคล โดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกผ่อนลมหายใจ และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยโรควิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2546
36 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
37 ประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังที่บ้านและสถานการณ์ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2535
38 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
39 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2532
40 การใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโดยเพื่อนเพื่อลดปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุรา หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
42 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก (Binge Drinking) ของนักเรียนอาชีวะศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน
43 ผลการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
44 โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าจากการฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว
45 การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยเรื้อรังโดยใช้พุทธธรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลซำสูง
46 ผลการเสริมสร้างปัจจัยปกป้องภายในบุคคล ต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
47 โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ในการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
48 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า