ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชสิทธิ์ พรรษา 13
2 ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ 11
3 อุมาพร จันโสภา 11
4 อภิรักษ์ ทูลธรรม 11
5 ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ 11
6 อธิพงศ์ คำสีลา 11
7 สุชาติ คุ้มมะณี 11
8 อรรถพล สุวรรณษา 11
9 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 7
10 จันทิมา พลพินิจ 6
11 รพีพร ช่ำชอง 6
12 ประภากร ศรีสว่างวงศ์ 4
13 วิรัตน์ พงษ์ศิริ 3
14 นริศ สินศิริ 1
15 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
16 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
17 ธวัชชัย ชมศิริ 1
18 สุริทอง ศรีสะอาด 1
19 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
20 นเรศ มีโส 1
21 รักฤดี สารธิมา 1
22 ศรัณยู คำเมือง 1
23 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
24 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
25 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
26 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
27 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
28 ปิยมาศ นานอก 1
29 สงครามชัย ลีทองดี 1
30 เมธิน ผดุงกิจ 1
31 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
32 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
33 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
34 วรากร สีโย 1
35 ชาติไทย แก้วทอง 1
36 วรรณา กาญจนมยูร 1
37 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
38 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
39 อนุชิตา มุ่งงาม 1
40 บังอร กองอิ้ม 1
41 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
42 นงนิตย์ มรกต 1
43 บรรจบ วันโน 1
44 สุกัญญา ลีทองดี 1
45 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
46 ชวลิต บุญปก 1
47 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
48 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
49 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
50 กล้า สมตระกูล 1
51 ดรุณี บุญชารี 1
52 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
53 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
54 ทองใบ บุษกร 1
55 สมชาย แก้ววังชัย 1
56 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
57 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
58 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
59 ศิรินาถ ตงศิริ 1
60 จตุรภัทร ประทุม 1
61 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
62 วัลยา สุทธิขำ 1
63 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
64 ปรีชา ประเทพา 1
65 วราวุธ สุธีธร 1
66 เรือน สมณะ 1
67 ศุภชัย สมัปปิโต 1
68 สุนันท์ สายกระสุน 1
69 อาจารย์นักวิจัย 1
70 ภายนอก 1
71 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
72 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
73 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
74 ถวิล ชนะบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 5
5 2555 4
6 2554 2
7 2553 3
8 2552 1
9 2551 4
10 2550 5
11 2549 5
12 2548 1
13 2547 1
14 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบแนวคิดในการแก้ปัญหาความผิดปกติของกฏไฟร์วอลล์
3 ระบบตรวจจับและป้องกันการปลอมแปลงโพรโทคอลเออาร์พีแบบยืดหยุ่นสำหรับองค์การ
ปี พ.ศ. 2557
4 การปรับปรุงการจัดการกฎของไฟร์วอลล์
5 การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์
6 การประเมินปัญหาและพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาการโจมตีระบบเว็บไซต์ที่ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2556
7 A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services
8 -
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2555
12 An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2554
16 Simple and lightweight HTTPS enforcement to protect against SSL striping attack
17 A lightweight agent-based egress NAC on wireless LAN
ปี พ.ศ. 2553
18 การตรวจสอบเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ด้วยนิพจน์ปรกติและการเรียนรู้เส้นทางการสื่อสาร
19 การปรับปรุงกฏของไฟร์วอลล์แบบอัตโนมัติ
20 An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection
ปี พ.ศ. 2552
21 การใช้โปรแกรม Endnote ขั้น Advanced ส าหรับการจัดรูป แบบวิทยานิพนธ์ และเอกสาร งานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2551
22 Thin Layer Drying Model for Celery
23 -
24 การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอล ควบคุมความคับคั่งข้อมูลแบบหลายอัตราส่งระหว่างโพรโทคอล PLM กับ MeERA
25 สมรรถนะของโพรโทคอลควบคุมความคับคั่งของข้อมูลแบบหลายอัตราส่งของการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ในการส่งผ่านข้อมูลมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2550
26 การออกแบบและทดสอบสมรรถภาพโพรโทคอลมัลติคาสท์ชั้นการขนส่งสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
27 การออกแบบและวัดประสิทธิภาพกลไกการจัดสรรแบนด์วิดท์อย่างยุติธรรมสำหรับการสื่อสารแบบกลุ่ม
28 A design of egress NAC using an authentication visa checking mechanism to protect against MAC address spoofing attacks
29 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
30 -
ปี พ.ศ. 2549
31 เว็บเมล์แบบเสริมสร้างความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการสนับสนุนภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ
32 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
33 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
34 -
35 การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย
ปี พ.ศ. 2548
36 การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทอลองอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2547
37 -