ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก พรมแดง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมนึก พรหมแดง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 12
2 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ 6
3 สมบูรณ์ บุญปรีชา 6
4 ไพร มัทธวรัตน์ 5
5 ภาณี ทองพำนัก 5
6 กาญจน์ จันทร์ลอย 4
7 รัตนา สุวรรณเลิศ 4
8 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 4
9 ประเทือง ดอนสมไพร 4
10 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 3
11 อุไรวรรณ ชีวเจริญ 2
12 อตินุช แซ่จิว 2
13 วุฒิชัย ทองดอนแอ 2
14 ดำรง ลีนานุรักษ์ 2
15 สุภาพร นทีวัฒนา 2
16 นพพล เกตุประสาท 2
17 กณิษฐา สังคะหะ 2
18 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
19 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
20 สรัญญา วัชโรทัย 1
21 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
22 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
23 วราภรณ์ พาราสุข 1
24 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
25 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
26 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
27 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
28 นายเทพราช รังสิต 1
29 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2550 1
5 543 18