ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย แก้ววังชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 12
2 นงนิตย์ มรกต 10
3 ชาติไทย แก้วทอง 7
4 ดรุณี บุญชารี 3
5 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 2
6 ปิยมาศ นานอก 1
7 บังอร กองอิ้ม 1
8 จันทิมา พลพินิจ 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 อนุชิตา มุ่งงาม 1
11 เมธิน ผดุงกิจ 1
12 วรรณา กาญจนมยูร 1
13 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
14 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
15 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
16 สุริทอง ศรีสะอาด 1
17 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
18 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
19 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
20 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
21 ชวลิต บุญปก 1
22 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
23 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
24 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
25 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
26 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
27 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
28 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
29 ธวัชชัย ชมศิริ 1
30 วรากร สีโย 1
31 ทองใบ บุษกร 1
32 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
33 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
34 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
35 นริศ สินศิริ 1
36 ศุภชัย สมัปปิโต 1
37 สุนันท์ สายกระสุน 1
38 สุกัญญา ลีทองดี 1
39 วัลยา สุทธิขำ 1
40 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
41 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
42 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
43 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
44 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
45 วีระชัย สายจันทา 1
46 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2542. 1
47 โครงการพวส. 1
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1
49 ปรีชา ประเทพา 1
50 รพีพร ช่ำชอง 1
51 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
52 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
53 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
54 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
55 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 ศรัณยู คำเมือง 1
58 วราวุธ สุธีธร 1
59 เรือน สมณะ 1
60 ถวิล ชนะบุญ 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 รักฤดี สารธิมา 1
63 นเรศ มีโส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2544 1
11 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Optical chemosensors for Cu(II) ion based on BODIPY derivatives: an experimental and theoretical study
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Density functional investigation of hydrogen gas adsorption on Fe-doped pristine and Stone-Wales defected single-walled carbon nanotubes
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2554
7 A theoretical investigation on structures of tripodal thiourea derivatives and their anion recognition
8 -
ปี พ.ศ. 2553
9 Understanding and preventing the formation of deformed polymer particles during synthesis by a seeded polymerization method
10 Molecular prediction of oseltamivir efficiency against probable influenza A (H1N1-2009) mutants: molecular modeling approach.
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 A density functional investigation of 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea as anion receptor
13 -
ปี พ.ศ. 2551
14 การออกแบบโมเลกุลของอนุพันธ์ไดเอธิลอีเทอร์-ไธโอยูเรียชนิดใหม่สำหรับเป็นตัวตรวจจับแอนไอออน
15 Study of photo-induced electron transfer in pyrene-(CH2)n-N,N′-dimethylaniline system by molecular dynamic simulation
16 Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2550
19 Molecular structures of 3,6-di(hexylthioureido)acridinei conformers, their protonation, H-1 NMR and IR analyses: Theoretical andexperimental studies
ปี พ.ศ. 2549
20 Hyperidentities in (xx)(yy) ? x(yx) Graph Algebras of Type (2,0)
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
ปี พ.ศ. 2548
23 การสังเคราะห์แอนไอออนเซ็นต์เซอร์ที่มีสีย้อมอินทรีย์เป็นองค์ประกอบชนิดให้สัญญาณเคมีไฟฟ้าและแสง
ปี พ.ศ. 2544
24 The Investigation of Physical and Chemical Environment on Punpee Community.
ปี พ.ศ. 2541
25 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาคุณภาพของกระเทียม และผลิตภัณฑ์กระเทียมที่มีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ