ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย แก้ววังชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 12
2 นงนิตย์ มรกต 10
3 ชาติไทย แก้วทอง 7
4 ดรุณี บุญชารี 3
5 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 2
6 โครงการพวส. 1
7 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
8 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2542. 1
9 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
10 วีระชัย สายจันทา 1
11 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1
13 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
14 ชวลิต บุญปก 1
15 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
16 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
17 สุนันท์ สายกระสุน 1
18 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
19 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
20 วัลยา สุทธิขำ 1
21 ถวิล ชนะบุญ 1
22 วราวุธ สุธีธร 1
23 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
24 รักฤดี สารธิมา 1
25 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
26 ศรัณยู คำเมือง 1
27 เรือน สมณะ 1
28 รพีพร ช่ำชอง 1
29 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
30 สุกัญญา ลีทองดี 1
31 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
32 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
33 ปรีชา ประเทพา 1
34 ศุภชัย สมัปปิโต 1
35 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
36 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
37 ธวัชชัย ชมศิริ 1
38 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
39 สุริทอง ศรีสะอาด 1
40 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
41 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
42 นเรศ มีโส 1
43 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
44 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
45 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
46 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
47 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
48 นริศ สินศิริ 1
49 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
50 อนุชิตา มุ่งงาม 1
51 วรากร สีโย 1
52 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
53 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
54 ทองใบ บุษกร 1
55 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
56 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
57 สงครามชัย ลีทองดี 1
58 จันทิมา พลพินิจ 1
59 บังอร กองอิ้ม 1
60 ปิยมาศ นานอก 1
61 วรรณา กาญจนมยูร 1
62 เมธิน ผดุงกิจ 1
63 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2544 1
11 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Optical chemosensors for Cu(II) ion based on BODIPY derivatives: an experimental and theoretical study
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Density functional investigation of hydrogen gas adsorption on Fe-doped pristine and Stone-Wales defected single-walled carbon nanotubes
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2554
7 A theoretical investigation on structures of tripodal thiourea derivatives and their anion recognition
8 -
ปี พ.ศ. 2553
9 Understanding and preventing the formation of deformed polymer particles during synthesis by a seeded polymerization method
10 Molecular prediction of oseltamivir efficiency against probable influenza A (H1N1-2009) mutants: molecular modeling approach.
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 A density functional investigation of 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea as anion receptor
13 -
ปี พ.ศ. 2551
14 การออกแบบโมเลกุลของอนุพันธ์ไดเอธิลอีเทอร์-ไธโอยูเรียชนิดใหม่สำหรับเป็นตัวตรวจจับแอนไอออน
15 Study of photo-induced electron transfer in pyrene-(CH2)n-N,N′-dimethylaniline system by molecular dynamic simulation
16 Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2550
19 Molecular structures of 3,6-di(hexylthioureido)acridinei conformers, their protonation, H-1 NMR and IR analyses: Theoretical andexperimental studies
ปี พ.ศ. 2549
20 Hyperidentities in (xx)(yy) ? x(yx) Graph Algebras of Type (2,0)
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
ปี พ.ศ. 2548
23 การสังเคราะห์แอนไอออนเซ็นต์เซอร์ที่มีสีย้อมอินทรีย์เป็นองค์ประกอบชนิดให้สัญญาณเคมีไฟฟ้าและแสง
ปี พ.ศ. 2544
24 The Investigation of Physical and Chemical Environment on Punpee Community.
ปี พ.ศ. 2541
25 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาคุณภาพของกระเทียม และผลิตภัณฑ์กระเทียมที่มีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ