ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
12 มุกดา สำนวนกลาง 2
13 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
14 ทัศนีย์ ญาณะ 2
15 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
16 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
17 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
18 อังสุมาลี ผลภาค 2
19 David Hughes 2
20 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
21 Swansea university 2
22 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
24 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
25 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
27 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
28 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
29 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
30 พัฒนาวิไล อินใหม 2
31 อาณัติ วรรณศรี 2
32 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
34 รัชนี สรรเสริญ 2
35 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
36 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
37 นักวิชาการอิสระ 2
38 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
39 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
40 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
41 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
42 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
43 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
44 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
45 ฐิติมา นวชินกุล 2
46 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
47 ครรชิต สุขนาค 2
48 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
49 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
50 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
51 หทัยชนก สุมาลี 2
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
53 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
54 ภูษิต ประคองสาย 2
55 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
56 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
58 วลัยพร พัชรนฤมล 2
59 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
60 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
61 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
62 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
63 นริศ สินศิริ 1
64 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
65 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
66 วราวุธ สุธีธร 1
67 เรือน สมณะ 1
68 นเรศ มีโส 1
69 ถวิล ชนะบุญ 1
70 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
71 ศรัณยู คำเมือง 1
72 รักฤดี สารธิมา 1
73 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
74 จันทิมา พลพินิจ 1
75 บังอร กองอิ้ม 1
76 อนุชิตา มุ่งงาม 1
77 นงนิตย์ มรกต 1
78 รพีพร ช่ำชอง 1
79 วรรณา กาญจนมยูร 1
80 ปิยมาศ นานอก 1
81 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
82 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
83 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
84 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
85 สุริทอง ศรีสะอาด 1
86 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
87 บรรจบ วันโน 1
88 ธวัชชัย ชมศิริ 1
89 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
90 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
91 สมชาย แก้ววังชัย 1
92 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
93 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
94 ดรุณี บุญชารี 1
95 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
96 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
97 ทองใบ บุษกร 1
98 เมธิน ผดุงกิจ 1
99 ชาติไทย แก้วทอง 1
100 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
101 วรากร สีโย 1
102 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
103 ชวลิต บุญปก 1
104 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
105 ศุภชัย สมัปปิโต 1
106 สุนันท์ สายกระสุน 1
107 วัลยา สุทธิขำ 1
108 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
109 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
110 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
111 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
112 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
113 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
114 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
115 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
116 วรรณภา บำรุงเขต 1
117 ปรีชา ประเทพา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis