ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สุพัตรา บัวที 3
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
12 David Hughes 2
13 Swansea university 2
14 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
15 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
16 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
18 มุกดา สำนวนกลาง 2
19 หทัยชนก สุมาลี 2
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
21 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
22 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
23 รัชนี สรรเสริญ 2
24 อาณัติ วรรณศรี 2
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
27 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 2
28 พัฒนาวิไล อินใหม 2
29 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
30 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
31 ทัศนีย์ ญาณะ 2
32 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
33 อังสุมาลี ผลภาค 2
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
36 ฐิติมา นวชินกุล 2
37 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
38 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
39 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
41 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
43 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
44 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
45 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
46 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
47 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
48 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
50 วลัยพร พัชรนฤมล 2
51 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
52 นักวิชาการอิสระ 2
53 ภูษิต ประคองสาย 2
54 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
55 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
56 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
57 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
59 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
60 ครรชิต สุขนาค 2
61 ชวลิต บุญปก 1
62 ดรุณี บุญชารี 1
63 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
65 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
66 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
67 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
68 ทองใบ บุษกร 1
69 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
70 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
71 สมชาย แก้ววังชัย 1
72 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
73 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
74 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
75 เรือน สมณะ 1
76 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
77 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
78 ปรีชา ประเทพา 1
79 รพีพร ช่ำชอง 1
80 วราวุธ สุธีธร 1
81 วรากร สีโย 1
82 วัลยา สุทธิขำ 1
83 ศุภชัย สมัปปิโต 1
84 วรรณภา บำรุงเขต 1
85 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
86 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
87 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
88 สุนันท์ สายกระสุน 1
89 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
90 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
91 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
92 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
93 นริศ สินศิริ 1
94 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
95 ธวัชชัย ชมศิริ 1
96 นเรศ มีโส 1
97 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
98 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
99 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
100 ถวิล ชนะบุญ 1
101 รักฤดี สารธิมา 1
102 ศรัณยู คำเมือง 1
103 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
104 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
105 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
106 ปิยมาศ นานอก 1
107 จันทิมา พลพินิจ 1
108 วรรณา กาญจนมยูร 1
109 ชาติไทย แก้วทอง 1
110 เมธิน ผดุงกิจ 1
111 นงนิตย์ มรกต 1
112 บังอร กองอิ้ม 1
113 บรรจบ วันโน 1
114 สุริทอง ศรีสะอาด 1
115 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
116 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
117 อนุชิตา มุ่งงาม 1
118 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis