ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 สุกัญญา ลีทองดี 5
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
4 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 มุกดา สำนวนกลาง 2
12 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
15 ทัศนีย์ ญาณะ 2
16 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
17 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
19 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
20 David Hughes 2
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
22 Swansea university 2
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
24 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 2
25 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
26 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
29 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
30 รัชนี สรรเสริญ 2
31 พัฒนาวิไล อินใหม 2
32 อาณัติ วรรณศรี 2
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
34 อังสุมาลี ผลภาค 2
35 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
36 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
37 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
38 นักวิชาการอิสระ 2
39 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
40 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
41 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
42 ฐิติมา นวชินกุล 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
44 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
45 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
46 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
47 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
48 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
50 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
51 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
52 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
53 หทัยชนก สุมาลี 2
54 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
55 ภูษิต ประคองสาย 2
56 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
57 ครรชิต สุขนาค 2
58 วลัยพร พัชรนฤมล 2
59 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
60 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
61 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
62 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
63 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
64 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
65 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
66 ศรัณยู คำเมือง 1
67 ปรีชา ประเทพา 1
68 รพีพร ช่ำชอง 1
69 นริศ สินศิริ 1
70 เรือน สมณะ 1
71 วราวุธ สุธีธร 1
72 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
73 ถวิล ชนะบุญ 1
74 รักฤดี สารธิมา 1
75 นงนิตย์ มรกต 1
76 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
77 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
78 อนุชิตา มุ่งงาม 1
79 บังอร กองอิ้ม 1
80 จันทิมา พลพินิจ 1
81 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
82 บรรจบ วันโน 1
83 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
84 ธวัชชัย ชมศิริ 1
85 นเรศ มีโส 1
86 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
87 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
88 สุริทอง ศรีสะอาด 1
89 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
90 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
91 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
92 ทองใบ บุษกร 1
93 สมชาย แก้ววังชัย 1
94 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
95 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
96 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
97 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
98 วรากร สีโย 1
99 วรรณา กาญจนมยูร 1
100 ปิยมาศ นานอก 1
101 ชาติไทย แก้วทอง 1
102 เมธิน ผดุงกิจ 1
103 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
104 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
105 ดรุณี บุญชารี 1
106 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
107 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
108 สุนันท์ สายกระสุน 1
109 ศุภชัย สมัปปิโต 1
110 วัลยา สุทธิขำ 1
111 วรรณภา บำรุงเขต 1
112 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
113 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
114 ชวลิต บุญปก 1
115 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
116 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
117 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
118 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis