ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
11 Swansea university 2
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
13 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
14 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
15 มุกดา สำนวนกลาง 2
16 David Hughes 2
17 หทัยชนก สุมาลี 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
20 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
21 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
22 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
23 พัฒนาวิไล อินใหม 2
24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
27 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
28 อาณัติ วรรณศรี 2
29 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
30 ทัศนีย์ ญาณะ 2
31 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
32 อังสุมาลี ผลภาค 2
33 รัชนี สรรเสริญ 2
34 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
35 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
36 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
37 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
38 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
39 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
40 นักวิชาการอิสระ 2
41 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
42 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
43 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
44 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
46 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
47 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
48 ฐิติมา นวชินกุล 2
49 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
50 วลัยพร พัชรนฤมล 2
51 ภูษิต ประคองสาย 2
52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
53 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
54 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
56 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
57 ครรชิต สุขนาค 2
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
59 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
60 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
61 ถวิล ชนะบุญ 1
62 รักฤดี สารธิมา 1
63 ศรัณยู คำเมือง 1
64 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
65 วราวุธ สุธีธร 1
66 วัลยา สุทธิขำ 1
67 ศุภชัย สมัปปิโต 1
68 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
69 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
70 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
71 รพีพร ช่ำชอง 1
72 ปรีชา ประเทพา 1
73 เรือน สมณะ 1
74 บรรจบ วันโน 1
75 สุริทอง ศรีสะอาด 1
76 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
77 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
78 สุนันท์ สายกระสุน 1
79 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
80 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
81 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
82 ธวัชชัย ชมศิริ 1
83 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
84 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
85 นริศ สินศิริ 1
86 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
87 นเรศ มีโส 1
88 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
89 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
90 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
91 เมธิน ผดุงกิจ 1
92 วรากร สีโย 1
93 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
94 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
95 ทองใบ บุษกร 1
96 ชาติไทย แก้วทอง 1
97 วรรณา กาญจนมยูร 1
98 บังอร กองอิ้ม 1
99 อนุชิตา มุ่งงาม 1
100 นงนิตย์ มรกต 1
101 จันทิมา พลพินิจ 1
102 ปิยมาศ นานอก 1
103 สมชาย แก้ววังชัย 1
104 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
105 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
106 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
107 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
108 วรรณภา บำรุงเขต 1
109 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
110 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
111 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
112 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
113 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
114 ดรุณี บุญชารี 1
115 ชวลิต บุญปก 1
116 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
117 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis