ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกอ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมพร ทองพูน 5
2 สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ 3
3 ชนิกานต์ คุ้มนก 3
4 พรดรัล จุลกัลป์ 3
5 ประภาศิริ ใจผ่อง 2
6 เกตุการ ดาจันทา 2
7 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
8 สุพัตรา เจริญภักดี 2
9 ปิยวรรณ ปาลาศ 2
10 ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ 2
11 อนงค์ ศรีโสภา 1
12 กาญจนา ธนนพคุณ 1
13 สุภาวดี แหยมคง 1
14 พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ 1
15 เรืองวุฒิ ชุติมา 1
16 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
17 พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 1
18 ยุวดี ตรงต่อกิจ 1
19 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
20 นพรัตน์ วรรณเทศ 1
21 นฤมล เถื่อนกูล 1
22 วิษณุ ธงไชย 1
23 ชัชชัย สุจริต 1
24 ณิชารีย์ ใจคำวัง 1
25 จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 1
26 สมคิด ทุ่นใจ 1
27 ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา 1
28 ศิริกานดา แหยมคง 1
29 ศิริรัตน์ อยู่บาง 1
30 กันต์ อินทุวงศ์ 1
31 ไพโรจน์ นะเที่ยง 1
32 ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ 1
33 บูรภัทร์ อินทร์สังวรณ์ 1
34 ชุติมา เลิศลักษมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 10
4 2556 6
5 2555 2
6 2554 13
7 2553 8
8 2552 1
9 2551 1
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การจัดการความรู้และพัฒนาชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองเพื่อการคัดเลือกและอนุรักษ์พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
4 การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายพันธุ์ของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557
5 การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกยาสูบ จังหวัดสุโขทัย
6 ความหลากหลายของพืชไบรโอโฟต์ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 การพัฒนาผงกล้าเชื้อสำหรับหมักข้าวหมากและการพัฒนาเครื่องดื่มข้าวหมากที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
9 การสำรวจและการใช้ประโชยน์จากเชื้อราไมคอร์ไรชาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม
10 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11 การใช้ผำเพิ่มมูลค่าทางโภชนการขนมครองแครงกรอบ
12 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนาชุมชนหนองกุลาจังหวัดพิษณุโลก
13 การประเมินคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนื้องถิ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
14 การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
ปี พ.ศ. 2556
15 Enhanced visible-light photocatalytic activity of g-C3N4/TiO2 films
16 N-loaded TiO2 for photocatalytic degradation of methyl orange under visible light irradiation
17 โครงการวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านกับงานสาธารณสุขมูลฐานของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
18 การผลิตและการใช้ประโยชน์ใช้น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในขนมขบเคี้ยว
19 การสำรวจและรวบรวมพันธ์พืชผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
20 ผลของการปลูกข้าวฟางหวาน พืชชีวพลังงาน ต่อ ความหลากหลายชนิดของอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรชาตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
21 ระบบสารสนเทศการติดตามและการประเมินผลจากการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
22 เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นชุมชนจอมทองสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
23 การผลิตผงกล้าเชื้อและผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักเพื่อยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่การแข่งขันใตลาดธุรกิจ
24 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่ทองคำและการบำบัดโดยวิธีการชีวภาพ กรณีศึกษาตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก
25 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผุ้บริโภคและการจัดจำหน่ายเฃิงพานิชย์ของผู้ผลิต
27 การใช้ประโยชน์ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในขนมขบเคี้ยว
28 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเขตตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านคลอง วัดจันทร์ และปากโท อ.เมืองพิษณุโลก
29 การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
30 การพัฒนาการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวและพืชผักของเกษตรกรในตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
31 การคัดแยกและระบุชนิดของแอคติโนมัยซีสจากดินรังมดและจอมปลวกบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
32 การประยุกต์ใช้น้ำมันจากผลอโวคาโดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางนาโนพาร์ติเคิลเพื่อพัฒนาสู่ชุมชน
33 45 สารสกัดดอกดาวเรืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมลดริ้วรอย
34 การประเมินปัญหาขยะและการศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
35 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
37 การพัฒนาผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อผู้บริโภคคนไทย
38 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณลุ่มแม่น้ำวังทองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
39 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจาก Laggera pterodonta
40 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวน้ำมันรำจากผู้ประกอบการ SMEs
41 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดดอกอัญชันเพื่อเป็นรีเอเจนต์ธรรมชาติสำหรับวิเคราะห์อะลูมิเนียมปริมาณน้อยโดยวีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส
42 Flow injection chemiluminescence for the determination of ceohalexin, cefaclor and cefadroxil using acidic potassium permanganate and formaldehyde system
43 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารในเขตอำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
44 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2551
45 ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีในทศวรรษหน้า ตามความคิดเห็นของสถาน ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
46 ข้าวพันผักลับแลเพื่อสุขภาพโดยความร่วมมือของกลุ่มข้าวแคบ บ้านน้ำท่วม หมู่ 2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
47 ข้าวแคบ:การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาข้าวแคบ เพื่อการสืบทอดและพัฒนา โดยความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแคบ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
48 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์