ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกว.
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ แย้มเม่น 6
2 สมหมาย ชินนาค 4
3 เกรียงไกร โชประการ 4
4 วินิช พรมอารักษ์ 3
5 อินทิรา ซาฮีร์ 3
6 อรอินทุ์ ประไชโย 3
7 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 3
8 อุทัย วิชัย 3
9 ดรอุทัย วิชัย 3
10 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 3
11 วัชรี ศรีคำ 2
12 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 2
13 สุรีพร เกตุงาม 2
14 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 2
15 คงศักดิ์ ศรีแก้ว 2
16 รจนา โอภาสศิริ 2
17 นารีรัตน์ มูลใจ 1
18 กิตติศักดิ์ ชูมาลี 1
19 วศิน โกมุท 1
20 เสริม ผลเพิ่ม 1
21 พิชญา พรรคทองสุข 1
22 สมัคร นักธรรม 1
23 ฉวีวรรณ อินทนนท์ 1
24 กาญจนา ชินนาค 1
25 วภากร ศิริวงศ์ 1
26 อังกาบ บุญสูง 1
27 นันทวัน บุณยะประภัศร 1
28 วินัย สว่างงาม 1
29 บุญส่ง เอกพงษ์ 1
30 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
31 วิริยา พรมกอง 1
32 วสุ อมฤตสุทธิ์ 1
33 วิริยา อ่อนสอาด 1
34 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 1
35 ศรีศักร วัลลิโภดม 1
36 Associate Professor 1
37 Kenneth F. Bastow 1
38 กนกวรรณ มะโนรมย์ 1
39 สายันต์ แสงสุวรรณ 1
40 จิรดา กันทรารักษ์ 1
41 นรินทร บุญพราหมณ์ 1
42 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 1
43 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 1
44 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
45 ชุติมา ทองแก้ว 1
46 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
47 สุธีร์ สาตราคม 1
48 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 1
49 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 1
50 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 1
51 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 1
52 ชาญชัย ปาทาน 1
53 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
54 ครรชิต พิระภาค 1
55 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
56 ขนิษฐา แก้วแดง 1
57 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 1
58 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
59 กรุง สีตะธนี 1
60 อิราวัฒน์ ชมระกา 1
61 ศรีไพร สกุลพันธ์ 1
62 เรืองยศ พิลาจันทร์ 1
63 มารุตพงศ์ ปัญญา 1
64 โกวิท คำเงิน 1
65 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
66 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 1
67 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
68 เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 1
69 เสนอ ชัยรัมย์ 1
70 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
71 วรรณกนก เขื่อนสุข 1
72 สิริกุล วะสี 1
73 กัญชลี เจติยานนท์ 1
74 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
75 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
76 ชนินทร์ อัมพรสถิร 1
77 รักชาติ ไตรผล 1
78 ธีระชัย บงการณ์ 1
79 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 1
80 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1
81 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
82 ดวงกมล ขันธเลิศ 1
83 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
84 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
85 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 1
86 รังสรรค์ เจริญสุข 1
87 Antony James Harfield 1
88 antony harfield 1
89 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 6
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 7
6 2554 8
7 2553 11
8 2552 5
9 2551 8
10 2550 12
11 2549 12
12 2548 13
13 2547 4
14 2546 4
15 2545 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาวงจรซีมอสทรานส์คอนดัคเตอร์แบบเชิงเส้นสำหรับการประยุกต์ใช้ที่กำลังไฟฟ้าต่ำมาก
2 แนวทางในการปล่อยกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อการประมงแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
3 สมรรถนะและคุณลักษณะการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัดเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวมวล-ปาล์มไบโอดีเซล
4 สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากโคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองไทยกับโลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากมันสำปะหลังหมัก
5 ไฮโดรเจลแป้งรองรับอนุภาคนาโนโลหะแทรนซิซันและการประยุกต์ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจนซึ่งเป็นวัตถุดิบของเซลล์เชื้อเพลิ
6 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่องการสังเคราะห์และการนำโซเดียมพอลิอะคริเลตกลับมาใช้ใหม่ที่ใช้และไม่ใช้โปรแกรม D4L+P
7 การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา
8 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติและการปรับแก้มโนมติระดับโมเลกุลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2557
9 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
10 ผลของการขยายตัวด้วยความเร่งในยุคปัจจุบันของเอกภพต่อโครงสร้างขนาดใหญ่ในเอกภพ
11 การประดิษฐ์เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิต่ำด้วยวิธีการเผาไหม้
12 การประเมินระบบการเลี้ยงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
13 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรการ:การจัดแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลวังดิน
14 การวิศวกรรมผลึกของสารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่เพื่อเป็นวัสดุที่นำไปใช้งานได้หลากหลาย
15 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
16 การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ
17 การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีนในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
18 เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555
19 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ลับแล เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพานิชย์
20 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:การจัดการแผนธุรกิจ ข้าวอินทรีย์ ตำบลวังกะพี้
21 การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจวัดปริมาณฟอสเฟตในน้ำยาง
22 การศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา (กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้)
23 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
24 การพัฒนาชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
25 การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
26 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกพืืชเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
27 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
28 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับคาปิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์
29 ทฤษฎีปรับปรุงของความโน้มถ่วง: การจำกัดรูปแบบของทฤษฎีด้วยข้อมูลจากการสังเกตการณ์และความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้ในจักรวาลวิทยา
30 ความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางวิทยาศาสตร์ของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในประเทศไทย
31 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่านบนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
32 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
33 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
ปี พ.ศ. 2553
34 ตัวกำหนดของเชื้อ Enterobacter asburiae strain RS83 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
35 การพัฒนาน้ำยาล้างผลิตผลทางการเกษตรจากกรดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค
36 การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
37 การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิตัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โพเนนเชียล
38 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยาไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคและเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวณเคมีควอนตัม
39 การประเมินอายุการใช้งานของคานเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไพเบอร์
40 อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ที่ใช้สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่
41 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อการผลิตพอริยูริเทน : สารเคลือบผิวและโฟม
42 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาสำหรับระบบอสมการการแปรผันผนวกวิภัชนัยแบบสุ่ม
43 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44 ผลของการใช้โปรตีนและไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพแครกเกอร์ข้าว
ปี พ.ศ. 2552
45 อิทธิพลของสารพาราควอทและไกลโฟเสทในดินที่มีต่อความสามารถในการดูดซับของดิน
46 การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์ของน้ำมันหอมระเหยจากใบกะเพาร่วมกับไคโตซานในหมูยอ
47 การศึกษาแหล่งการปนเปื้อนและประสิทธิภาพในการลดปริมาณ B. cereus ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม
48 กำลังรับน้ำหนักบรรทุกฌก่งเดาะของเสาปลายแหลม
49 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงและการป้องกันการทำงานผิดปกติของไต
ปี พ.ศ. 2551
50 การพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจเปรียบเทียบฐานปลอกกระสุนปืน
51 การพัฒนาอัลกอริทึมในการปรับตำแหน่งภาพรอยลายเส้นฐานปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ
52 การศึกษาเชิงทัศน์ถึงรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอน
53 นโยบายการประกันคุณภาพประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนาม
54 กระบวนการการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์เจ้าพระมหาธาตุของชุมชนบ้านธาตุและเทศบาลตำบลแสนสุข
55 รูปแบบการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
56 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ปีก
57 ผลของก๊าซโอโซนที่มีต่อการผลิตและการเปลี่ยนรูปคาร์โบไฮเดรตในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata (L.) Walp
ปี พ.ศ. 2550
58 Structure and Function relationships in Plant Beta-Glucosidases
59 การศึกษาการสร้าง C22 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์ Delta5-elongase จากสาหร่าย Pavlova
60 ระบบควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
61 การผลิต คุณลักษณะและการนำไปใช้ประโยชน์ของแป้งงาจากกากงาหลังการสกัดน้ำมันออก
62 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของแบคทีเรีย
63 กระบวนการหมักบียร์จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
64 แบบจำลองการทำนายความชื้นของพริกพันธ์หัวเรือย่นขณะอบแห้ง
65 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มี TG สูง และมีคุณสมบัติเป็นส่งผ่านประจุบวกสำหรับไดโอดเรืองแสงที่มีชั้นสารเรืองแสงเป็นแผ่นฟิล์มบางขนาดนาโนของสารอินทรีย์
66 ผลของฟิสิกส์ที่ระดับพลังงานสูงต่อเอกภพที่สังเกตุได้
67 การพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้ง
68 กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
69 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มผลผลิตหมูยอด้วยสารละลายของกรดและเกลืออินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
70 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว.
71 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของปริมาณสารคล้ายออกซิน สารคล้ายจิบเบอเรลลิน และสารคล้ายพอลิเอมีนในการผลิตพริกและแตงกวาอินทรีย์
72 โครงสร้างประชาคมของทรัพยากรประมงและการแพร่กระจายของความเค็มในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง: กรณีศึกษาผลกระทบของการเปิดและปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
73 การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการแก้ปัยหาความยากจนเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"
74 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีโมเลกุลของสารส่งผ่านประจุบวกต่อปลายทั้งสองข้าง
75 สมบัติเฟอร์โรแมกเนติก ณ อุณหภูมิห้อง ของสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทินออกไซด์ที่มีโลหะทรานซิซันเป็นตัวเดิม สำหรับเทคโนโลยีสปินทรอนิกส์
76 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท: จังหวัดอุบลราชธานี
77 การพัฒนาแก้ว - เวรามิกส์ ที่สามารถตัดแต่งได้สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรและการประยุกต์ทั่วไป
78 ผลกระทบของสภาวะการ annealing ต่อสัญฐานวิทยา การจัดเรียงตัวของโมเลกุล สมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของ อิน-ซิทูคอมพอสิทฟิล์มที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (Rodrun LC5000) กับพอลิพอไพลิน (PP)
79 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคำนวณรังสีรวมดวงอาทิตย์จากข้อมูลจากดาวเทียมสำหรับบริเวณภูเขา
80 การศึกษาการเสียหายของโครงสร้างผนังบางรูปทรงกระบอกกลวงและกรวยกลวงที่มีความหนาไม่คงที่ภายใต้แรงกระทำไม่คงที่
81 การประเมินความเสียหายของรอยแตกในรอยเชื่อมของโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2548
82 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
83 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์
84 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในรถยนต์
85 การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง
86 การศึกษาสถานภาพการผลิต และควสมสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธ์การค้าในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ”
87 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
88 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
89 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
90 แบบจำลองความล่าช้าของการส่งข้อมูลของ Parallel-Pipeline Model ผ่านเครือข่าย โดยใช้แบบจำลองคิว M/G/1 และ M/M/1
91 สถานการณ์การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิจัย และแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย
92 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
93 วิถีชีวิต ผู้คน และพื้นที่ชุ่มน้ำ : พลวัตการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศน์แบบ "กุด" ของชุมชนเมืองในเขตรอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ
94 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการอพยพเพื่อการสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูน
ปี พ.ศ. 2547
95 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสในพืช
96 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมชัยอุตสาหกรรม
97 การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี
98 Ejector Refrigeration : CFD and Experimental Study
ปี พ.ศ. 2546
99 การดัดแปลงและทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดความเครียดจากการทำงานของ karasek ให้เหมาะสมกับคนไทย
100 การพัฒนาไก่พื้นเมือง
101 ชุดโครงการ การพัฒนาไก่พื้นเมือง
102 วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน
ปี พ.ศ. 2545
103 การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
104 การสร้างเชื้อ recombinant Bifidobacterium breve ที่มีการแสดงออกของโปรตีน viral capsid protein (VP1)
105 โครงการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
106 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาวใต้เพื่อการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในเขตอีสานใต้