ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2553 8
3 2552 4
4 2551 7
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 3
8 2545 2
9 2544 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลกระทบของการเรียนรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา
2 ผลกระทบของการบริหารงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสที่มีต่อคุณภาพกำไรของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ผลกระทบของกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
4 ผลกระทบของการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของธุรกิจพลาสติกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 ความต้องการการศึกษาของชุมชนจังหวัดตาก (ทุนวิจัยวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก)
6 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา วิทยาลัย เทคนิคกำแพงเพชร (ทุนวิจัยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร)
7 รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ทุนวิจัยสำนักงาน สภาราชภัฏ)
8 ศักยภาพและองค์ความรู้ทางการศึกษาและฝึกอบรมของจังหวัดตาก (ทุนวิจัยวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก)
9 ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (ทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร)
10 การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 จังหวัด เพชรบูรณ์ (ทุนวิจัยอาชีวศึกษาภาคเหนือ)
11 การศึกษาสภาพปัญหาของประชาชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ (ทุนวิจัยสำนักงาน พัฒนาชุมชน เขตปทุมวัน)
12 การสำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในเขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ (ทุนวิจัยสำนักงาน พัฒนาชุมชน เขตปทุมวัน)
ปี พ.ศ. 2552
13 ปัญหาในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม
14 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อชาเขียวพร้อมดื่มตรา โออิชิ ของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคพืชไร้ดินของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
16 การดำเนินงานและปัญหาการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านดอกรักน้อย ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสิย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2551
17 เจตคติที่มี่ต่อระบบลงทะเบียนเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
19 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการมูลนิธิมหาสารคามการกุศล(จีเสียงเกาะ) ของผู้ใช้บริการจังหวัดมหาสารคาม
20 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา วิทยาลัย เทคนิคกำแพงเพชร
21 ผลกระทบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางการตลาดกับความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
23 ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
24 ศักยภาพและองค์ความรู้ทางการศึกษาและฝึกอบรมของจังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2547
25 การสำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในเขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
26 การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 จังหวัด เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
27 ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
28 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรช่างฝีมือเร่งรัด (ชรร.) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กรมอาชีวศึกษา
29 การศึกษาสภาพปัญหาของประชาชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2545
30 ความต้องการการศึกษาของชุมชนจังหวัดตาก
31 การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2544
32 รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร