ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ 16
2 ธนิดา หรินทรานนท์ 16
3 บุณิกา จุลละโพธิ 15
4 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 9
5 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 5
6 ปณิธาน ทองทา 4
7 ร่มพฤกษ์ อุดล 4
8 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 3
9 สมใจ กมลศิริพิชัยพร 3
10 มณฑล เลิศวรปรีชา 3
11 เกรียงศักดิ์ สายธนู 3
12 เสาวลักษณ์ อรรคนิวาส 2
13 ลินดา วิมลเก็จ 1
14 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
15 กมล สุวรรณการ 1
16 ปรัชญา อยู่เอี่ยมยุทธ์ 1
17 พงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน 1
18 ธนิยะ ทรงสุหมัด 1
19 จุฬาพร ศรีหนา 1
20 ประวีณา กิติคุณ 1
21 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 1
23 สุพัฒนศักดิ์ ศุภารัตน์ 1
24 กรมปศุสัตว์ 1
25 สันนิภา สุรทัตต์ 1
26 อลงกร อมรศิลป์ 1
27 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 1
28 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
29 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 4
9 2539 1
10 2538 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae ในเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพเชิงปริมาณของ E. coli, K. pneumoniae และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร
3 การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพเชิงปริมาณของ E. coli, K. pneumoniae และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2553
4 การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุก
5 การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิ และเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุก
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2551
7 การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2550
8 การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมู
ปี พ.ศ. 2549
9 การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
10 การร่างแนวปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในฟาร์มไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
12 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
13 การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปี่อยสเตรนที่มีการระบาดในประเทศไทยด้วยความร้อน
14 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2539
15 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
16 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest-PR และ Microbial inhibition disk method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัย