ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย สมัปปิโต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณี สมัปปิโต 7
2 ลือชัย บุตคุป 5
3 ปรีชา ประเทพา 4
4 รำไพ เกณฑ์สาคู 3
5 บังอร กองอิ้ม 2
6 อนุชิตา มุ่งงาม 2
7 วรรณา กาญจนมยูร 2
8 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
9 สุริทอง ศรีสะอาด 2
10 ชวลิต บุญปก 2
11 วรากร สีโย 2
12 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
13 สุกัญญา ลีทองดี 2
14 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
15 ปิยพันธ์ แสนทวีสุข 2
16 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
17 บัววรุณ ศรีชัยกุล 2
18 วราวุธ สุธีธร 2
19 เรือน สมณะ 2
20 รพีพร ช่ำชอง 2
21 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
22 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
23 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
24 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
25 สมชาย แก้ววังชัย 1
26 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
27 ทองใบ บุษกร 1
28 ปิยมาศ นานอก 1
29 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
30 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
31 นงนิตย์ มรกต 1
32 จันทิมา พลพินิจ 1
33 เมธิน ผดุงกิจ 1
34 ชาติไทย แก้วทอง 1
35 สงครามชัย ลีทองดี 1
36 นวลอนงค์ นาคคง 1
37 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
38 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
39 สมเสาวนุช จมูศรี 1
40 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
41 กชพร สิงหะหล้า 1
42 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
43 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
44 พัฒนพล มีนา 1
45 ชฎาพร เสนาคุณ 1
46 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
47 ดรุณี บุญชารี 1
48 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
49 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
50 ชูศรี ตลับมุข 1
51 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
52 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
53 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
54 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
55 นลิน นิลอุบล 1
56 Supachai Samappito 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
59 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
60 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
61 ประวิต เอราวรรณ์ 1
62 สุจิตรา เจาะจง 1
63 ปวิตรา พูลบุตร 1
64 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
65 นงนภัส เที่ยงกมล 1
66 Gordon Richard Bakker 1
67 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
68 มนตรี ทองมูล 1
69 สุนันท์ สายกระสุน 1
70 วัลยา สุทธิขำ 1
71 นเรศ มีโส 1
72 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
73 ธวัชชัย ชมศิริ 1
74 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
75 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
76 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
77 นริศ สินศิริ 1
78 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
79 ถวิล ชนะบุญ 1
80 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
81 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
82 รักฤดี สารธิมา 1
83 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
84 ศรัณยู คำเมือง 1
85 บรรจบ วันโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 8
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 4
9 2549 6
10 2548 4
11 2547 1
12 2546 2
13 2545 6
14 2542 1
15 2541 4
16 2539 1
17 2537 2
18 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 Phenolic composition and antioxidant activity of white mulberry (Morus alba L.) fruits
3 -
ปี พ.ศ. 2555
4 Comparative double blind trial in antihelmintic efficacy between mebendazole and Areca catechu L
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2554
7 In vitro Free Radical Scavenging and Antimicrobial Activity of Some Selected Thai Medicinal Plants.
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2553
15 Analysis of Anthocyanin, Flavonoids, and Phenolic Acid Contents of Ten Fruits by RP-HPLC-DAD and Their Effects on Antioxidant Activity.
16 -
17 -
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2552
20 In vitro free radical scavenging and antimicrobial activity of some selected Thai medicinal plants
21 Phenolic constituents of extract from mao luang seeds and skin-pulp residue and its antiradical and antimicrobial capacities
ปี พ.ศ. 2551
22 Analysis of Athocyanin, Flavonoids, and Phenolic Acids in Tropical Bignay Berries
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2550
29 Analysis of anthocyanin, flavonoids, and phenolic acid contents of ten fruits and antioxidant activity
30 HS-SPME-GC-MS analysis of volatile aromatic compounds in alcohol related beverages made with mulberry fruits
31 A polyketide synthase of Plumbago indica that catalyzes the formation of hexaketide pyrones
32 -
ปี พ.ศ. 2549
33 An analysis on organic acids contents in ripe fruits of fifteen Mao Luang (Antidesma bunius) cultivars, harvested from dipterocarp forest of Phupan Valley in Northeast Thailand
34 An analysis on flavonoids, phenolics and organic acids contents in brewed red wines of both non-skin contact and skin contact fermentation techniques of mao luang ripe fruits (Antidesma bunius) harvested from Phupan Valley in Northeast Thailand
35 Use of the p-SINE1-r2 in inferring evolutionary relationship of Thai rice varieties with AA genome
36 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
37 -
38 -
ปี พ.ศ. 2548
39 โครงการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำชี
40 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของหม่อน
41 A polyketide synthase of Plumbago indica that catalyzes the formation of hexaketide pyrones
42 -
ปี พ.ศ. 2547
43 ความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2546
44 Aromatic and pyrone polyketides synthesized by a stilbene synthase from Rheum tataricum
45 -
ปี พ.ศ. 2545
46 Molecular characterization of root-specific chalcone synthases from Cassia alata
47 Aromatic and pyrone polyketides synthesized by a stilbene synthase from Rheum tataricum
48 การโคลนและการแสดงออกของยีนโพลีคีไทด์ซินเทสจากชุมเห็ดเทศเจตมูลเพลิงแดงและทาทาเรี่ยนรูบาบ
49 Molecular characterization of root-specific chalcone synthases from Cassia alata
50 -
51 -
ปี พ.ศ. 2542
52 รายงานการวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวหอมพื้นเมืองของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
53 การคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส
54 การขยายพันธุ์กล๊อกซิเนียเพื่อการค้าโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
55 รายงานการวิจัยเรื่อง การแยกโปรโตพลาสต์จากใบกล๊อกซิเนีย = Isolation protoplast from leaves of Gloxinia (Sinningia speciosa)
56 รายงานการวิจัยเรื่อง การคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส = (screening of amylase producing mold)
ปี พ.ศ. 2539
57 การแยกโปรโตพลาสต์จากใบกล๊อกซิเนีย
ปี พ.ศ. 2537
58 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลิน โดย Gibberella fujikuroi N9-34
59 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลิน โดย Gibberella fujikuroi Ng-34