ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย ปทุมนากุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9
2 สินี ช่วงฉ่ำ 4
3 อาวุธ ยิ้มแต้ 4
4 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
5 วัชรินทร์ กาสลัก 4
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 4
7 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 4
8 ปริญญา จินดาประเสริฐ 4
9 วินัย ศรีอำพร 4
10 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 4
11 ศักดิ์ดา คำจันทร์ 3
12 กาญจนา เศรษฐนันท์ 3
13 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 3
14 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 3
15 ดิรก สาระวดี 3
16 อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 2
17 ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ 2
18 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 สุดารัตน์ คำปลิว 2
20 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
21 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
22 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
23 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
24 อนงค์นุช เทียนทอง 1
25 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
26 ปริญญา เฉิดโฉม 1
27 กาญจนา โชคถาวร 1
28 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
29 อารี วิบูลย์พงศ์ 1
30 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
31 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
32 ปรัตถ พรหมมี 1
33 พีรพงษ์ ปราบริปู 1
34 จุมพล วรสายัณห์ 1
35 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต 1
36 บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 1
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
38 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
39 โกสุมภ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ 1
40 จักรพงศ์ เกิดจันทึก 1
41 เสาวภาคย์ จำปาทอง 1
42 ศุภกานต์ หอมคำพัด 1
43 สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ 1
44 มงคล อิทธิผลิน 1
45 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 4
3 2555 5
4 2554 10
5 2553 12
6 2552 5
7 2551 3
8 2550 7
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 2
15 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวางแผนการผลิตอย่างบูรณาการระหว่างฟาร์มสุกรขุนและโรงชำแหละสุกร
2 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3 การขยายกำลังการหีบอ้อยที่เหมาะสมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์
5 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร
6 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย
7 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2555
8 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ III
9 วิธีการกะประมาณตัวแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ II
10 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร III
11 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย III
12 การแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
ปี พ.ศ. 2554
13 การตัดสินใจอย่างบูรณาการในการจัดการโซ่อุปทานสุกรระหว่างฟาร์มและโรงชำแหละ II
14 วิธีการกะประมาณตัวแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
15 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ II
16 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร II
17 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย II
18 การวางแผนการผลิตอย่างบูรณาการระหว่างฟาร์มสุกรขุนและโรงชำแหละสุกร
19 การแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
20 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
21 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
22 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ของห่วงโซ่อุปทานสุกรแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2553
23 การวางแผนการผลิตอย่างบูรณาการระหว่างฟาร์มสุกรขุนและโรงชำแหละสุกร
24 การตัดสินใจอย่างบูรณาการในการจัดการโซ่อุปทานสุกรระหว่างฟาร์มและโรงชำแหละ
25 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์
26 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย
27 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร
28 โครงการการแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
29 จ้างบริหารโครงการศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม และระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต
31 การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม และระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต
32 การพัฒนาวิธีจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ :
33 การบริหารจัดการโลจิสติกอาหารสัตว์สำหรับห่วงโซ่อุปทานสุกร
34 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
35 การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม และระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต
36 โครงการการแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
37 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม ของอุตสาหกรรมงานบริการหลังการพิมพ์
38 การวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
39 การใช้โครงข่ายประสาทเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพยากรณ์ผลผลิตอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
40 การแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
41 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Holding and Trading Company ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 การพยากรณ์ความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมและแบบจำลองเศรษฐมิติ
ปี พ.ศ. 2550
43 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Holding and Trading Company ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
45 วิธีการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดต่ำสุด
46 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อย และน้ำตาล
47 วิธีการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดต่ำสุด
48 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อย และน้ำตาล
49 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2549
50 กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตแบบต่อเนื่องภายใต้ความไม่แน่นอนของคำสั่งซื้อของลูกค้า
51 การจัดลำดับการผลิตซ้ำใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปี พ.ศ. 2548
52 การศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
53 การศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
54 วิธีการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดต่ำสุด
55 โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
56 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล II
ปี พ.ศ. 2545
57 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2544
58 วิธีจัดเส้นทางเดินของกลุ่มรถบรรทุก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดโดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านกำหนดเวลาส่งถึงมือลูกค้าและข้อจำกัดในด้านปริมาณของสินค้าที่รถบรรทุกจะบรรทุกได้
59 วิธีจัดเส้นทางเดินของกลุ่มรถบรรทุก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดโดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านกำหนดเวลาส่งถึงมือลูกค้าและข้อจำกัดในด้านปริมาณของสินค้าที่รถบรรทุกจะบรรทุกได้