ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ สุขตา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณี สัตยวิวัฒน์ 4
2 Kondo, Toshiaki 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2552 1
6 2548 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ
2 การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนิสิต ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : โดยการวิเคราะห์ Conjoint
ปี พ.ศ. 2557
4 Red traffic light detection using fast radial symmetry transform
ปี พ.ศ. 2556
5 CAMSHIFT-based algorithm for multiple object tracking
6 CAMSHIFT-based algorithm for multiple object tracking
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและความวิตกกังวล ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ปี พ.ศ. 2548
8 ทัศนคติของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มีต่อการบริการผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน (PMS) : กรณีศึกษา พนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี