ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
2 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
3 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
4 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
5 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
6 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
7 - 47
8 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
9 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
10 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
11 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
12 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
13 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
14 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
15 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
16 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
17 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
18 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
19 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
20 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
21 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
22 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
23 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
24 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
25 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
26 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
27 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
28 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
29 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
30 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
31 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
32 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
33 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
34 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
35 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
36 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
37 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
38 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
39 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
40 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
41 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
42 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
43 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
44 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
45 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
46 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
47 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 15
48 วีระชัย สายจันทา 11
49 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 4
50 Sirikul Manochantr 3
51 อังกูรา สุโภคเวช 3
52 ภาคภูมิ เขียวละม้าย 3
53 Yaowalak U-pratya 2
54 สุรพล อิสรไกรศีล 2
55 Surapol Issaragrisil 2
56 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 2
57 Charoenchai Chiamchanya 2
58 Pakpoom Kheolamai 2
59 ภาคภูมิ เขียวละหม้าย 2
60 วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 1
61 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล 1
62 Chairat Tantrawatpan 1
63 Aungkura Supokawej 1
64 Chirat Tantrawatpan 1
65 Worachat churdchomjan 1
66 ธัญวรัตน์ สันต์วรนารถ 1
67 ศักดิ์ชัย สุดชะดา 1
68 มินชญา ชโยสัมฤทธิ์ 1
69 หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 1
70 ณัฏฐา กลิ่นคำหอม 1
71 Sermkieat Tanucchit 1
72 Pairath Tapanadechopone 1
73 อังกูรา สุโภคเวช 1
74 พัชรา วิสุตกุล 1
75 พฤหัส ต่ออุดม 1
76 เจริญไชย เจียมจรรยา 1
77 Pachara Visutakul 1
78 Pharuhat Tor-Udom 1
79 Nattpawit Kaewnoonual 1
80 Jirattikan Chaiya 1
81 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 1
82 เจริญไชย เจียมจรรยา 1
83 เสริมเกียรติ ทานุชิต 1
84 จิรัฐติกาล ไชยา 1
85 ณัฎฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล 1
86 สุรพล อิสรไกรศีล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2551 3
5 2545 1
6 1086 47
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การตรวจแยกชนิดไข่พยาธิใบไม้ในปอด Paragonimus พยาธิใบไม้ลำไส้ Echinostoma และพยาธิใบไม้ตับ Fasciola โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์
ปี พ.ศ. 2554
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงตัวของใยโครมาตินและความสามารถในการสืบพันธุ์ในเซลล์อสุจิของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2553
3 Comparison of endothelial progenitor cell function in type 2 diabetes with good and poor glycemic control
4 Isolation characterization and neural differentiation potential of amnion derived mesenchymal stem cells.
5 Isolation, characterization and neural differentiation potential of amnion derived mesenchymal stem cells.
ปี พ.ศ. 2551
6 Comparative study of semen quality between pre-washed and post-washed with 3 sperm preparation media
7 คุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่ได้จากเลือดและเลือดที่ได้รับการกระตุ้นเปรียบเทียบกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่ได้จากไขกระดูก
8 จำนวนและลักษณะของเซลล์เอนโดทีเลียมโปรเจนนิเตอร์จากกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒
ปี พ.ศ. 2545
9 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการจัดระดับของใยโครมาตินในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ของกบนา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -