ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศานิต เก้าเอี้ยน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพร อิศวิลานนท์ 7
2 ปิติ กันตังกุล 5
3 นงนุช ปรมาคม 5
4 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 3
5 นพพงศ์ จุลจอหอ 3
6 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 3
7 นิรันดร์ จันทวงศ์ 3
8 สุปราณี งามประสิทธิ์ 3
9 ธันวา จิตต์สงวน 3
10 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 3
11 วินัย พุทธกูล 2
12 อรวรรณ บุตรโส 2
13 กัมปนาท เพ็ญสุภา 2
14 วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2
15 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
16 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
17 สดใส ช่างสลัก 2
18 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 2
19 เอื้อ สิริจินดา 2
20 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
21 วาสนา วงษ์รัตน์ 2
22 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
23 รวิสสาข์ สุชาโต 2
24 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
25 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
26 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
27 วีระ ภาคอุทัย 2
28 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
29 อัจฉรา ปทุมนากุล 2
30 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 2
31 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
32 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
33 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
34 พรวิภา พรมจีน 1
35 นุชรินทร์ อยู่อำไพ 1
36 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
37 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
38 ศิริพร งามเชย 1
39 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
40 สุรเชษฐ จามรมาน 1
41 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
42 วรรณพร ดอกจำปา 1
43 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
44 เทอดไชย ระลึกมูล, 2521- 1
45 สมชาย โพธิสาร 1
46 เดชรัต สุขกำเนิด 1
47 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
48 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
49 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 1
50 จุฑารัตน์ พรหมทัต 1
51 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
52 วิจิตรา เผ่ากันทะ 1
53 นงนุช อังยุรีกุล 1
54 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
55 จันทนา ไพรบูรณ์ 1
56 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
57 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
58 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
59 ธนพร มั่นขจรพงษ์ 1
60 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
61 ณัฐวรรณ พุทธเจริญ 1
62 จิราพร เรืองคล้าย 1
63 เบญจพร ภูฆัง 1
64 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
65 โสภิณ ทองปาน 1
66 มนตรี กองมงคล 1
67 วิรดา บินรัมย์ 1
68 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
69 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
70 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
71 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
72 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
73 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
74 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
75 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
76 วรพล เพ็งพินิจ 1
77 อภิญญา จุฑางกูร 1
78 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
79 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
80 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
81 อิสริยา บุญญะศิริ 1
82 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
83 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
84 งามจิตร โล่วิทูร 1
85 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
86 วินัศ ภูมินาถ 1
87 นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 1
88 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
89 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
90 เอมอร อังสุรัตน์ 1
91 ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล 1
92 ชะบา จำปาทอง 1
93 เอ็จ สโรบล 1
94 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
95 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
96 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
97 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
98 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
99 สมนิมิตร พุกงาม 1
100 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
101 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
102 วรดี จงอัศญากุล 1
103 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
104 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
105 สุนันทา จันทกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 1
10 2547 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรแม่พันธุ์สองสายเลือด สายพันธุ์ประเทศเดนมาร์คของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อการผลิตเบต้าแคโรทีน
8 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
9 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
10 แผนธุรกิจสำหรับกลุ่มข้าวชุมชนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม
11 การประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ บ้านดอนชาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
12 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
13 เครือข่ายคุณค่ายางพารา (ปีที่ 2)
14 โซ่อุปทานการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
15 การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการจัดหาอ้อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา
17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนทำสวนส้มเขียวหวานโดยใช้ระบบชลประทานจุลภาค กับระบบการให้น้ำแบบเดิมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
18 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกยางพารา ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
19 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
20 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า
21 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตของข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
22 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานการผลิดกาแฟในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
23 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
24 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานกล้วยหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
25 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานพริกชี้ฟ้าในประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี
27 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
28 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 2547
ปี พ.ศ. 2547
29 ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรก