ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sarun Sumriddetchkajorn 35
2 โกษม ไชยถาวร 17
3 Kosom Chaitavon 14
4 รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ 4
5 ยุทธนา อินทรวันณี 3
6 Ratthasart Amarit 3
7 Yuttana Intaravanne 3
8 อิทธิพล เชี่ยววานิช 2
9 K. Katanyukunanon 2
10 ขนิษฐา กตัญญูคุณานนท์ 2
11 ภรต บุรพจิต 2
12 T. Srikhirin 2
13 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
14 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 2
15 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 2
16 Suwannee Phoojaruenchanachai 2
17 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 2
18 สถาพร จันทน์หอม 2
19 Chanjira Sinthanayothin 1
20 ประธาน บูรณศิริ 1
21 กาจปัญญา สุวรรณสุโข 1
22 Prathan Buranasiri 1
23 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
24 จเร เลิศสุดวิชัย 1
25 อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 1
26 Charay Lerdsutwichai 1
27 Kajpanya Suwansukho 1
28 Sasin Tiendee 1
29 ศศิน เทียนดี 1
30 Pongpan Chindaudom 1
31 Thappitak Sodchit 1
32 เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ 1
33 จักรกฤษณ์ กำทองดี 1
34 Chakkrit Kamtongdee 1
35 Jiti Nukeaw 1
36 จิติ หนูแก้ว 1
37 สมพงษ์ เลิศผลไพโรจน์ 1
38 วีรศักดิ์ พนางาม 1
39 พยุง ม่วงงาม 1
40 ทศพล รัตนศิริ 1
41 จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 3
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 8
6 2549 7
7 2548 4
8 2547 1
9 2546 6
10 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Highly-Accurate Light-Penetration based Silkworm Pupa Sex Identification System
2 Highly-sensitive optofluidics-based single-flow-channel refractometer structure
3 Demonstration of a single-wavelength spectral-imaging-based Thai jasmine rice identification
4 Simultaneous analysis of edge quality parameters for submillimeter-thick silicon wafer bar with Fourier optics
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับเท็จและการตรวจสอบการปลอมแปลงของบัตรเครดิต
6 หลักวิธีการลดผลกระทบสกรีนดอร์สำหรับเทคนิคการฉายริ้วแสงดิจิทัล
7 Data-nonintrusive photonics-based credit card verifier with a low false rejection rate
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบตรวจวัดความขนานและคุณภาพของขอบของโรลบาร์
9 อุปกรณ์เชิงแสงในทางการแพทย์
10 Far-field diffraction analysis of submillimeter-thick bars for edge quality assessment
11 Field test studies of our infrared-based human temperature screening system embedded with a parallel measurement approach
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิจัยและพัฒนาระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัสที่คัดกรองได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
13 การวิจัยและพัฒนาระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ที่คัดกรองได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
14 Hyperspectral imaging-based credit card verifier structure with adaptive learning
ปี พ.ศ. 2550
15 ลองเล่นเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านแสง
16 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง
17 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดการปลดปล่อยความร้อนแบบไม่สัมผัส
18 Geometrical optics analysis for reduction of trapezoidal image distortion in a single prism-based optical fingerprint scanner
19 A large-active-area light-blocking based switch for people with disability
20 Fiber loop mirror-based optical transmissivity and optical phase retardation measurement architecture
21 Fiber loop mirror-based optical transmissivity and optical phase retardation measurement architecture
22 1xN add -drop filter structures using one dense wavelength division multiplexing thin-film filter
ปี พ.ศ. 2549
23 โฟโทนิกส์ มหัศจรรย์แห่งแสง
24 Surface plasmon resonance-based optical touch sensor with hybrid noise rejection scheme
25 Ultra-high-contrast low-leakage-light optical touch device structures using light scattering and total internal reflection concepts
26 A Thin-Film Filter-based 1x2 Reconfigurable Fiber-Optic Add-Drop Module with a Quadruple Fiber-Optic Collimator
27 High-dynamic-range high-optical-isolation wavelength-sensitive thin film filter-based variable fiber optic attenuator
28 Scalable highly-sensitive optical touch keyboards
29 Moderate-to-high optical-isolation reconfigurable 1x2 fiber-optic add–drop switches using a dense wavelength division multiplexing thin-film filter
ปี พ.ศ. 2548
30 สวิตช์สัมผัสเชิงแสงความไวสูง
31 แนวทางการนำเครื่อง MCTS มาใช้วัดระยะบินของหัวอ่านฮาร์ดดิสค์รุ่นใหม่
32 N-Bit Negative-to-Positive Programmable Photonic Differential Group Delay Architectures
33 มหัศจรรย์แห่งแสง
ปี พ.ศ. 2547
34 Wavelength-Sensitive Thin Film Filter-based Variable Fiber-Optic Attenuator with an Embedded Monitoring Port
ปี พ.ศ. 2546
35 Novel Optical Touch Switches for the Disabled
36 A Reconfiguration Thin-Film Filter-Based 2x2 Add-Drop Fiber-Optic Switch Structure
37 Three dimensional mirror-based tunable 90° polarization rotator architectures
38 Polarization-insensitive tunable-contrast fiber-optic polarization interferometers with a polarization controller
39 Optical touch switch based on total internal reflection
40 Micromechanics-based digitally controlled tunable optical beam shaper
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 Micromachine-based fault-tolerant high resolution highspeed programmable fiber-optic attenuator
42 A reconfigurable thin-film filter-based 2 x 2 add-drop fiber-optic switch structure
43 A novel optical touch switch structure
44 A thin-film filter-based 1×2 reconfigurable fiber-optic add-drop module with a quadruple fiber-optic collimator
45 The Effect of Substrate Temperature on Structure and Optical Properties of Copper (II) Phthalocyanine (CuPc) Thin Films Prepared by Organic Evaporation
46 Algorithm for decreasing nonlinear gamma effect with digital fringe projection images
47 Multi-wavelength 2?2 fiber-optic switch structure using mirror array
48 Self-aligning 2?2 fiber-optic switch using liquid crystals
49 Multiwavelength three dimensional 2?2 fiber-optic switch structure using small tilt micro-mirrors
50 Two dimensional digital micromirror device-based 2?2 fiber-optic switch array
51 Wavelength-sensitive thin-film filter-based variable fiber-optic attenuator with an embedded monitoring port
52 Micromachine-based fault-tolerant high resolution high-speed programmable fiber-optic attenuator
53 All-fiber add/drop wavelength routing structure
54 N-bit fully-covered variable photonic time delay architectures for polarization mode dispersion compensation
55 Compact low crosstalk 1?2 Wavelength selective switch architectures
56 Light scattering-based high contrast optical touch sensor architectures in transmissive and reflective configurations
57 Optical touch sensor technology
58 N-bit negative-to-positive programmable photonic differential-group-delay architectures
59 A thin-film filter-based 1 ? 2 reconfigurable fiber-optic add-drop module with a quadruple fiber-optic collimator
60 Ultra-high-contrast low-leakage-light optical touch device structures using light scattering and total internal reflection concepts
61 Surface plasmon resonance-based highly sensitive optical touch sensor with a hybrid noise rejection scheme
62 High-dynamic-range high-optical-isolation wavelength-sensitive thin film filter-based variable fiber optic attenuator
63 Thin-film filter-based wavelength division multiplexers/demultiplexers in an angle-multiplexed architecture
64 Moderate-to-high optical-isolation reconfigurable 1 ? 2 fiber-optic add-drop switches using a dense wavelength division multiplexing thin-film filter
65 Scalable highly-sensitive optical touch keyboards
66 A low optical-coherent-crosstalk thin-film filter-based 1?2 fiber-optic add-drop module in a double-reflection configuration
67 Geometrical optics analysis for reduction of trapezoidal image distortion in a single prism-based optical fingerprint scanner
68 A field test study of our non-invasive thermal image analyzer for deceptive detection
69 A large-active-area light-blocking based switch for people with disability
70 1 ? N add-drop filter structures using one dense wavelength division multiplexing thin-film filter
71 Fiber loop mirror-based optical transmissivity and optical phase retardation measurement architecture
72 A fourier-optics-based non-invasive and vibration-insensitive micron-size object analyzer for quality control assessment
73 A credit card verifier structure using diffraction and spectroscopy concepts
74 Identification of Thai hom mali rice using a refractometer
75 Field test studies of our infrared-based human temperature screening system embedded with a parallel measurement approach
76 Hyperspectral imaging-based credit card verifier structure with adaptive learning
77 A non-invasive human temperature screening system with multiple detection points
78 Data-nonintrusive photonics-based credit card verifier with a low false rejection rate
79 Far-field diffraction analysis of submillimeter-thick bars for edge quality assessment
80 Face detection in thermal imagery using an open source computer vision library
81 Combination of simple chemical and spectroscopic methods for the identification of Thai hom mali rice
82 An optically non-destructive, non-contact, and vibration-insensitive edge quality assessment system for semiconductor and harddisk drive industries
83 A highly sensitive optofluidics-based refractometer in a Young interferometer design
84 Evolution of optically nondestructive and data-non-intrusive credit card verifiers
85 A low-cost web-camera based multichannel fiber-optic spectrometer structure
86 TAD2: The first truly non-intrusive lie detection system deployed in real crime cases
87 Low-cost light-emitting-diode based leaf color meter for nitrogen status estimation in the rice field
88 Low-cost cell phone-based digital lux meter
89 Two-wavelength spectral imaging-based Thai rice breed identification
90 Simultaneous analysis of edge quality parameters for submillimeter-thick silicon wafer bar with Fourier optics
91 Demonstration of a single-wavelength spectral-imaging-based Thai jasmine rice identification
92 Highly-accurate light-penetration based silkworm pupa sex identification system
93 Highly-sensitive optofluidics-based single-flow-channel refractometer structure
94 A Free-space interferometric refractometer structure with simple microfluidic chips
95 Cell phone-based two-dimensional spectral analysis for banana ripeness estimation
96 Optical penetration-based silkworm pupa gender sensor structure
97 Home-made N-Channel fiber-optic spectrometer from a web camera
98 Mobile device-based digital microscopy for education, healthcare, and agriculture
99 Ripeness level indication of bananas with visible and fluorescent spectral images
100 Tunable filter-based multispectral imaging for detection of blood stains on construction material substrates. Part 1. Developing blood stain discrimination criteria
101 Optical attenuation from moving lenses settled between fiber-optic collimators
102 BaiKhao (rice leaf) app: A mobile device-based application in analyzing the color level of the rice leaf for nitrogen estimation
103 In-line retro-reflective polarizing contrast scope for translucent objects
104 Improvement of single wavelength-based Thai jasmine rice identification with elliptic Fourier descriptor and neural network analysis
105 Mobile device-based self-referencing colorimeter for monitoring chlorine concentration in water
106 Sandwiched microfluidic chip-based interferometric refractometer
107 Laser-based mosquito repelling module
108 Highly sensitive refractive index measurement with a sandwiched single-flow-channel microfluidic chip
109 Feasibility Study of silkworm pupa sex identification with pattern matching
110 Tunable filter-based multispectral imaging for detection of blood stains on construction material substrates part 2: Realization of rapid blood stain detection
111 Mobile-platform based colorimeter for monitoring chlorine concentration in water
112 Fast fluorescent imaging-based Thai jasmine rice identification with polynomial fitting function and neural network analysis
113 Single-wavelength based rice leaf color analyzer for nitrogen status estimation
114 Simple microfluidic chip structure for an alignment-free Young interferometry-based refractometer
115 Spectral imaging analysis for silkworm gender classification