ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรัณยู คำเมือง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศรันยู คำเมือง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รักฤดี สารธิมา 34
2 ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 3
3 สุกัญญา ลีทองดี 2
4 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 2
5 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 2
6 ปรีชา ประเทพา 2
7 ถวิล ชนะบุญ 2
8 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
9 ทองใบ บุษกร 1
10 สมชาย แก้ววังชัย 1
11 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
13 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
14 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
15 สงครามชัย ลีทองดี 1
16 ชาติไทย แก้วทอง 1
17 วรรณา กาญจนมยูร 1
18 เมธิน ผดุงกิจ 1
19 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
20 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
21 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
22 วรากร สีโย 1
23 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
24 วีระชัย สายจันทา 1
25 สุวิช ถิระโคตร 1
26 จิรภา เพชร์สม 1
27 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
28 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
29 ทุนภายนอก 1
30 ทรงคุณ จันทจร 1
31 ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 1
32 วัชรา กาญจนรัช 1
33 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 ชวลิต บุญปก 1
35 ปิยมาศ นานอก 1
36 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
37 ภาสกร บุญชาลี 1
38 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
39 ดรุณี บุญชารี 1
40 อนุชิตา มุ่งงาม 1
41 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
42 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
43 รพีพร ช่ำชอง 1
44 เรือน สมณะ 1
45 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
46 วราวุธ สุธีธร 1
47 วัลยา สุทธิขำ 1
48 ศุภชัย สมัปปิโต 1
49 มมส. 1
50 อาจารย์นักวิจัย 1
51 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
52 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
53 สุนันท์ สายกระสุน 1
54 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
55 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
56 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
57 บรรจบ วันโน 1
58 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
59 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
60 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
61 นงนิตย์ มรกต 1
62 บังอร กองอิ้ม 1
63 สุริทอง ศรีสะอาด 1
64 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
65 นริศ สินศิริ 1
66 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
67 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
68 นเรศ มีโส 1
69 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
70 ธวัชชัย ชมศิริ 1
71 จันทิมา พลพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 3
4 2554 7
5 2553 5
6 2552 8
7 2551 10
8 2550 7
9 2549 3
10 2548 2
11 2539 2
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 Copper induction of laccases by Lentinus polychrous under liquid-state fermentation
3 -
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 Ligninolytic enzymes of Lentinus polychrous grown on solid substrates and its application in black liquor treatment
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 Antioxidant Activity of Crude Polysaccharides from Edible Fresh and Dry Mushroom Fruiting Bodies of Lentinus sp Strain RJ-2
10 Decolorization of synthetic melanins by crude laccases of Lentinus polychrous Lév
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2553
16 Antibacterial Activity of Bauhinia acuminata L. Seed Protein Extract with Low Hemolytic Activity against Human Erythrocytes
17 การเหนี่ยวนำการผลิตแลคเคสจากน้ำเชื้อเห็ดบดในอาหารเหลวโดยสารเหนี่ยวนำบางชนิด
18 การตรวจคัดกรองการแยกบริสุทธิ์และการวิเคราะห์โครงสร้างระดับปฐมภูมิของเปปไทด์ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae) ที่พบในประเทศไทย
19 Antioxidant Activity of Crude Polysaccharides from Edible Fresh and Dry Mushroom Fruiting Bodies of Lentinus sp. Strain RJ-2.
20 Antioxidant and antibacterial activities of selected varieties of Thai mango seed extract. .
ปี พ.ศ. 2552
21 Decolorization of rhodamine B and congo red by partial purified laccase from Lentinus polychrous Lév.
22 Ligninolytic enzymes of Lentinus polychrous grown on solid substrates and its application in black liquor treatment
23 Nanning Economy, Society and Culture
24 -
25 -
26 -
27 -
28 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม
ปี พ.ศ. 2551
29 Mediator-assisted Rhodamine B Decolorization by Tramates versicolor Laccase.
30 Antioxidant properties and cytotoxicity of crude polysaccharides from Lentinus polychrous Lév.
31 Innovation Capability and Export Performance: an Empirical Study of Textile Businesses in Thailand
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
ปี พ.ศ. 2550
39 Laccase-aided antioxidant activity assay and antioxidant activity of Selected Thai Vegetables.
40 Laccase activity from fresh fruiting bodies of Ganoderma sp. MK05: Purification and remazol brilliant blue R decolorization
41 Copper-alginate encapsulation of crude laccase from Lentinus polychrous lev. and their effectiveness in synthetic dyes decolorizations
42 Laccase-aided antioxidant activity assay and antioxidant activity of selected Thai vegetables
43 Laccase from spent mushroom compost of Lentinus polychrous Lev. and its potential for remazol brilliant blue R decolourisation
44 -
45 -
ปี พ.ศ. 2549
46 Laccase from spent mushroom compost of Lentinus polychrous Lev. and its potential for Remazol brilliant blue R decolourisation.
47 The effect of Misoprostol on Luteinizing hormone receptor (LH-R) mRNA expression in Welsh mountain ewe cervical tissue.
48 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
49 การตรวจคัดกรองเชื้อราที่สร้างเอนไซม์แลคเคส การเจริญเติบโตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย่อยสลายสีเคมีสังเคราะห์
50 Laccase from spent mushroom compost of Lentinus polychrous Lev. and its potential for remazol brilliant blue R decolourisation
ปี พ.ศ. 2539
51 การทำเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส จากยุงก้นปล่อง Anopheles dirus B ให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะทาง จลนศาสตร์
52 การทำเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส จากยุงก้นปล่อง Anopheles dirus B ให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะทางจลนศาสตร์ / ศรัญยู คำเมือง