ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระชัย สายจันทา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริกุล มะโนจันทร์ 11
2 วีระ ทองเนตร 11
3 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 7
4 สาธิต เทศนา 5
5 พนิดา เหล่าทองสาร 3
6 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
7 สุกัญญา ลีทองดี 2
8 วรายุธ พิลาภ 2
9 Kunyarat Duenngai 1
10 Mitsuru Nagataki 1
11 Paiboon Sithithaworn 1
12 ศรัณยู คำเมือง 1
13 Chairat Tantrawatpan 1
14 Takeshi Agatsuma 1
15 เอกพล วังคะฮาต 1
16 กัทลี ศักดาคำ 1
17 นิภัทร บุญมาโฮม 1
18 รักฤดี สารธิมา 1
19 Trevor N Petney 1
20 Ross H Andrews 1
21 Tetsuro Sugiura 1
22 สมชาย แก้ววังชัย 1
23 ทุนภายนอก 1
24 ทุน วช. 1
25 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
26 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
27 อำภาภิลัย คณะโท 1
28 ต้องจิตร ถันชมนาง 1
29 บรรจบ วันโน 1
30 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
31 ถวิล ชนะบุญ 1
32 วิริยะอำไพวงศ์ ทรงชัย 1
33 ชาติไทย แก้วทอง 1
34 นงนิตย์ มรกต 1
35 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 3
3 2557 6
4 2556 8
5 2555 4
6 2554 10
7 2553 6
8 2552 14
9 2551 11
10 2550 4
11 2549 4
12 2548 3
13 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
2 -
3 -
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2558
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2557
9 ความหลากชนิด ปริมาณของนกที่ถูกนำมาปล่อยตามความเชื่อ และสัณฐานวิทยา โครงสร้างทางพันธุกรรมของนกกระติ๊ดขี้หมู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
10 พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
11 การตรวจแยกชนิดไข่พยาธิใบไม้ในปอด Paragonimus พยาธิใบไม้ลำไส้ Echinostoma และพยาธิใบไม้ตับ Fasciola โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2556
15 Molecular characterization of sympatrically distributed Neotricula aperta-like snails in the Mekong River, Kratie, Cambodia
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2555
23 Opisthorchis viverrini: implications of the systematic of first intermediate hosts, Bithynia snail species in Thailand and Lao PDR
24 Exceptionally high prevalence of infection of Bithynia siamensis goniomphalos with Opisthorchis viverrini cercariae in different wetlands in Thailand and Lao PDR
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2554
27 Genetic differentiation of Artyfechinostomum malayanum and A. sufrartyfex (Trematoda: Echinostomatidae) based on internal transcribed spacer sequences
28 The effects of FSH and PGE analogues altered the proportion of smooth muscle and collagen and increased the width of the cervical layer of during the oestrus in goats.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2553
37 ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
38 การจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ลำไส้ echinostomes ในประเทศไทย โดยใช้อัลโลไซม์และไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมาย
39 Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
40 -
41 -
42 การจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ลำไส้ echinostomes ในประเทศไทยโดยใช้อัลโลไซม์ และไมโทคอนเดรียล ดีเอ็นเอ เป็นเครื่องหมาย
ปี พ.ศ. 2552
43 Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
44 Opisthorchis viverrini: Implications of the systematics of first intermediate hosts, Bithynia snail species in Thailand and Lao PDR
45 Allozyme analysis of the temporal populations of echinostoma revolutum collected from domestic ducks in Khon Kaen Province, Thailand
46 Genetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O. viverrini from Savannakhet, Lao PDR by multilocus enzyme electrophoresis
47 Genetic characterization of Echinostoma revolutum and Echinoparyphium recurvatum (trematoda: Echinostomatidae) in Thailand and phylogenetic relationships with other isolates inferred by ITS1 sequence
48 Genetic variation and relationships of four species of medically important echinostomes (Trematoda: Echinostomatidae) in South-East Asia
49 Spatial and temporal genetic variation of Echinostoma revolutum (Trematoda: Echinostomatidae) from Thailand and the Lao PDR
50 Genetic markers for studies on the systematics and population genetics of snails, Bithynia spp., the first intermediate hosts of Opisthorchis viverrini in Thailand
51 Coprinopsis cinerea as a Model Fungus toEvaluate Genes Underlying Sexual Development in Basidiomycetes
52 Genetic differentiation among populations of Brachytrupes portentosus (Lichtenstein 1796) (Orthoptera: Gryllidae) in Thailand and the Lao PDR: The Mekong River as a biogeographic barrier
53 Exceptionally high prevalence of infection of Bithynia siamensis goniomphalos with Opisthorchis viverrini cercariae in different wetlands in Thailand and Lao PDR
54 The systematics and population genetics of Opisthorchis viverrini sensu lato: Implications in parasite epidemiology and bile duct cancer
55 -
56 -
ปี พ.ศ. 2551
57 Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand)
58 Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
59 Multilocus enzyme electrophoresis analysis of Echinostoma revolutum and Echinostoma malayanum (Trematoda: Echinostomatidae) isolated from Khon Kaen Province, Thailand
60 Food Process Engineering; Findings from S. Wiriyaumpaiwong and co-authors broaden understanding of food process engineering
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
ปี พ.ศ. 2550
68 Mitochondrial DNA sequence variation among geographical isolates of Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR, and phylogenetic relationships with other trematodes
69 Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand)
70 Biological variation within opisthorchis viverrini sensu lato in Thailand and Lao PDR
71 Misoprostol increases Hyaluronan in the sheep cervix.
ปี พ.ศ. 2549
72 Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts.
73 Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Laos.
74 Evaluation of PCR based copro-diagnosis of human opisthorchiasis.
75 Genetic variation at three enzyme loci within a Thailand population of Opisthorchis viverrini
ปี พ.ศ. 2548
76 Evaluation of PCR based coprodiagnosis of human opisthorchiasis
77 Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR
78 Genetic markers for the identification and characterization of Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in Southeast Asia