ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร กิจปรีชาวนิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วิเชียร กิจปรีชาาวนิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิติยา เอกเชวง 4
2 ประชุมพร คงเสรี 4
3 สุชาดา อุชชิน 4
4 Vichien Kitpreechavanich 4
5 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 4
6 ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล 3
7 Chanwit Suriyachadkun 3
8 นันทนา สีสุข 2
9 มณี ตันติรุ่งกิจ 2
10 อรวรรณ ชวนตระกูล 2
11 สุพัตรา รัตนตระกูลเดชา 2
12 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
13 สาวิตรี ลิ่มทอง 2
14 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 2
15 ชัยพร พรหมชัยธวัช 2
16 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 2
17 Chaiyaporn Pomchaitaward 2
18 Wirat Vanichsriratana 2
19 วิเชียร ยงมานิตชัย 2
20 Tomohiko Tamura 2
21 Shinji Tokuyama 1
22 อันธิกา บุญแดง 1
23 Yuumi Ishida 1
24 Thanapoom Maneeboon 1
25 Antika Boondaeng 1
26 ดร สุขุมาภรณ์ สุขุมาภรณ์ สุขขุม 1
27 จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ 1
28 ประภัสสร รักถาวร 1
29 ธนภูมิ มณีบุญ 1
30 จรัล เห็นพิทักษ์ 1
31 สุรางค์ สุธิราวุธ 1
32 อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
33 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
34 นางสาวธีรญา ยุทธการ 1
35 นาวสาว สุพัตรา แผ่นเงิน 1
36 Chitti Thawai 1
37 นางสาวศิริพร อนันต์ชัยลิขิต 1
38 ผศ ดร เชาวรีย์ อรรถเรืองรอง 1
39 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
40 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
41 Kanyawim Kirtikara 1
42 Suwanee Chunhametha 1
43 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
44 Wanchern Potacharoen 1
45 วันเชิญ โพธาเจริญ 1
46 จิตติ ท่าไว 1
47 Jean-Jacques Sanglier 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2548 3
9 2545 3
10 2543 1
11 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA โดยเชื้อ Laceyella sacchari สายพันธุ์ LP175 ในการหมักแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้ประโยชน์ทางน้ำยางเพื่อการผลิตเอนไซม์อุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ด้วยกระบวนหมักแบบเปิด
ปี พ.ศ. 2555
3 กระบวนการหมักกรดแลกติกและการทำให้แลกติกบริสิทธิ์
4 การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทโดยการเพาะเลี้ยงแบบ solid state เพื่อควบคุมโรคใบจุดในผักคะน้าและโรคเน่าคอดินในผักกวางตุ้ง
5 การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทโดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวเพื่อควบคุมโรคใบจุดของผักคะน้าและโรคเน่าคอดินของผักกวางตุ้ง
6 การพัฒนาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมทางชีวภาพโรคของกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2553
7 Planotetraspora kaengkrachanensis sp. nov. and Planotetraspora phitsanulokensis sp. nov., isolated from soil
8 Herbidospora sakaeratensis sp. nov., isolated from soil, and reclassification of streptosporangium claviforme as a later synonym of Herbidospora cretacea
9 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเติบโตของพืชจากดินในสถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก
11 Optimization of Lactic Acid Production by Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology
ปี พ.ศ. 2551
12 การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทเพื่อควบคุม โรครากและโคนเน่าของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2549
13 การแยก และรวบรวมสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่หายากเพื่อค้นหาสายพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
14 กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์
15 โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิตเอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต
16 โครงการย่อย การใช้รังสีปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์แอคดิโนไมสีทเพื่อเป็นเชื้อควบคุมโรคพืช
ปี พ.ศ. 2545
17 การแยกและรวบรวมสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่หายาก
18 การแยกและรวบรวมสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่หายาก
19 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2543
20 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดแลกติก จากกากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus sp.