ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาสินี หิรัญพานิช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- วิลาสินี หิรัญพาณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Usasiri Srisakul 2
2 Wilasinee Hirunphanit 2
3 อุษาศิริ ศรีสกุล 2
4 มนสา สุนารัตน์ 2
5 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 2
6 พยอม สุขเอนกนันท์ 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 Phayom Sukanaknan 2
9 เมธิน ผดุงกิจ 1
10 วรรณา กาญจนมยูร 1
11 ชาติไทย แก้วทอง 1
12 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
13 ปิยมาศ นานอก 1
14 วรากร สีโย 1
15 สงครามชัย ลีทองดี 1
16 อนุชิตา มุ่งงาม 1
17 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
18 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
19 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
20 บังอร กองอิ้ม 1
21 นงนิตย์ มรกต 1
22 จันทิมา พลพินิจ 1
23 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
24 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 ชวลิต บุญปก 1
26 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
27 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
28 ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 1
29 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
30 ดรุณี บุญชารี 1
31 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
32 สมชาย แก้ววังชัย 1
33 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
34 บรรจบ วันโน 1
35 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
36 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
37 ทองใบ บุษกร 1
38 ธวัชชัย ชมศิริ 1
39 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
40 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
41 ปรีชา ประเทพา 1
42 รพีพร ช่ำชอง 1
43 วราวุธ สุธีธร 1
44 เรือน สมณะ 1
45 วัลยา สุทธิขำ 1
46 สุกัญญา ลีทองดี 1
47 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
48 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
50 สุนันท์ สายกระสุน 1
51 ศุภชัย สมัปปิโต 1
52 ถวิล ชนะบุญ 1
53 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
54 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
55 นริศ สินศิริ 1
56 นเรศ มีโส 1
57 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
58 สุริทอง ศรีสะอาด 1
59 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
60 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
61 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
62 ศรัณยู คำเมือง 1
63 รักฤดี สารธิมา 1
64 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
65 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
66 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
67 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2550 1
4 2549 3
5 2548 2
6 2544 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเภส้ชวิทยาเรื่องโรคหืด
ปี พ.ศ. 2553
2 บทบาทเภสัชกรในการคัดกรองและให้คำแนะนำปรึกษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
3 ผลของยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ดัชนีมวลกาย ความยาวรอบเอว และระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2550
4 -
ปี พ.ศ. 2549
5 Demonstration of Docosahexaenoic Acid (DHA) as a Bioavailability Enhancer for CYP3A Substrates : In Vitro and In Vivo Evidence Using Cyclosporin in Rats
6 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
7 -
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)
9 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)
ปี พ.ศ. 2544
10 ฤทธิ์ลดระดับโคเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากกลีบเลี้ยงแห้ง ของกระเจี๊ยบแดงในหนูขาวที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับการผ่าตัดหัวใจและได้รับการรักษาด้วยยา warfarin ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก