ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 1
10 2543 1
11 2542 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แผนอนุรักษ์อาคาร “บ้านหลวงศรีนครานุกุล” (สุทธภักติ) ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
2 อาคารการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาแบบบูรณาการ
3 สถานพักตากอากาศริมน้ำที่ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเทคโนโลยีวัสดุอาคาร จังหวัดสมุทรสงคราม
4 แผนอนุรักษ์อาคาร “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
5 อาคารกึ่งราชการต้นแบบบูรณาการ กรณีศึกษา : ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
6 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
7 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในพื้นที่สาธารณะ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการผลิตสื่อเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
9 อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนา: การสงวนรักษา การเก็บรวบรวม และการใช้งาน
10 การสำรวจข้อมูลเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
11 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทอาคารไม้
12 โครงการแผนการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
14 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2550
15 โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
16 โครงการสำรวจรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเก่า เทศบาลนครลำปาง
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
18 โครงการนำร่องเคหะชนบท ภาคเหนือ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
19 โครงการนำร่องเคหะชนบท ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
20 เส้นทางท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
21 คุ้มเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
22 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และสถานบริการสถาปัตยกรรม / วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง