ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชิต นางแล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม 11
2 เศรษฐชัย ใจฮึก 11
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 4
5 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล
2 การสร้างเครื่องเตือนภัยน้ำหลาก จากการวิเคราะห์จากสถานการณ์เกิดภัยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเรียน การสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : กรณีศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้ กระบวนการคุณภาพ การให้คะแนน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในการผลิต แอนนิเมชัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชา
ปี พ.ศ. 2554
4 รูปแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : กรณีศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยใช้ รูบริคการให้คะแนน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในการผลิต แอนนิเมชัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร
5 พัฒนารูปแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานต้นแบบผสมผสานวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 การสร้างจอแสดงผลภาพและตัวอักษรภายนอกอาคาร : กรณีศึกษาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โดย หลอด LED Full color Display Outdoor ขนาด 128x96 เซ็นติเมตร
ปี พ.ศ. 2553
7 แนวทางการพัฒนาในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
8 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตกระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์อัดฟาง
9 การสร้างเครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสร้างบ้านจากวัสดุอัดฟาง
10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างแอนนิเมชัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย