ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichit Tharanon 10
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 7
3 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
4 Kriskrai Sitthiseripratip 4
5 Chanjira Sinthanayothin 4
6 จินตมัย สุวรรณประทีป 4
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
9 Wisarut Bholsithi 2
10 Kanoknart Chintakanon 2
11 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
12 ดนุ พรหมมินทร์ 2
13 Ruangrat Komolpis 2
14 Banchong Mahaisavariya 2
15 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
16 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
17 บรรจง มไหสวริยะ 2
18 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
19 ปวีณา อุปนันต์ 1
20 Paweena Uppanan 1
21 Boonlom Thavornyutikarn 1
22 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
23 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
24 Pathomphong Phannurat 1
25 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
26 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
27 จรัญ ธรานนท์ 1
28 Wasin Sinthupinyo 1
29 Sarin Watcharabusaracum 1
30 Phuwanit Kamtubtim 1
31 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
32 Siriporn Tanodekaew 1
33 Wanida Janvikul 1
34 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
35 สิริพร โตนดแก้ว 1
36 Somruethai Channasanon 1
37 วนิดา จันทร์วิกูล 1
38 อัมพร โพธิ์ใย 1
39 พรภพ นัยเนตร 1
40 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
41 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
42 วรากร เจริญสุข 1
43 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
44 Siriwan Suebnukarn 1
45 สำเริง อินกล่ำ 1
46 Tratat Apatananon 1
47 Samroeng Inglam 1
48 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
49 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
50 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
51 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
52 รัตนา วรปัสสุ 1
53 ศุภชัย จันฝาก 1
54 สมภพ อมาตยกุล 1
55 Pathawee Khongkhunthian 1
56 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
57 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
58 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
59 ปฐวี คงขุนเทียน 1
60 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
61 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
62 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
63 จิตติ์พร เครือเนตร 1
64 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
65 พสุ สิริสาลี 1
66 Pattarawit Rukkul 1
67 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
68 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
69 กตัญชลี ไม้งาม 1
70 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
71 Pornsirin Chaichalotornkul 1
72 Nakintorn Patanachai 1
73 Bunyarit Uyyanonvara 1
74 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
75 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
76 นคินทร พัฒนชัย 1
77 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
78 Sasin Tiendee 1
79 ศศิน เทียนดี 1
80 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
81 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
82 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
83 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
84 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
85 Treepop Sunpetchniyom 1
86 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
87 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
88 วศิน สินธุภิญโญ 1
89 มารุต วงษ์คำช้าง 1
90 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
91 นิรุตต์ นาคสุข 1
92 Philip Oris 1
93 ดวงเดือน อาจองค์ 1
94 ฟิลิป โอริส 1
95 จรัสพร มงคลขจิต 1
96 Charan Mahatumarat 1
97 ดรุณี อัศวเสถียร 1
98 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
99 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
100 Sriprasit Boonvisut 1
101 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
10 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
11 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
12 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย