ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
2 ชวลิต บุญปก 1
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
4 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
5 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
6 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
7 ดรุณี บุญชารี 1
8 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
9 สมชาย แก้ววังชัย 1
10 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
11 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
12 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
13 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
14 สุนันท์ สายกระสุน 1
15 ศุภชัย สมัปปิโต 1
16 ถวิล ชนะบุญ 1
17 วราวุธ สุธีธร 1
18 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
19 รักฤดี สารธิมา 1
20 ศรัณยู คำเมือง 1
21 เรือน สมณะ 1
22 รพีพร ช่ำชอง 1
23 วัลยา สุทธิขำ 1
24 สุกัญญา ลีทองดี 1
25 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
26 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
27 ปรีชา ประเทพา 1
28 ทองใบ บุษกร 1
29 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
30 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
31 ธวัชชัย ชมศิริ 1
32 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
33 สุริทอง ศรีสะอาด 1
34 บรรจบ วันโน 1
35 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
36 นเรศ มีโส 1
37 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
38 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
39 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
40 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
41 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
42 นริศ สินศิริ 1
43 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
44 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
45 สงครามชัย ลีทองดี 1
46 เมธิน ผดุงกิจ 1
47 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
48 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
49 วรากร สีโย 1
50 ชาติไทย แก้วทอง 1
51 วรรณา กาญจนมยูร 1
52 บังอร กองอิ้ม 1
53 อนุชิตา มุ่งงาม 1
54 นงนิตย์ มรกต 1
55 จันทิมา พลพินิจ 1
56 ปิยมาศ นานอก 1
57 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 11
3 2555 6
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 9
7 2551 12
8 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป
ปี พ.ศ. 2556
2 Design features determining occupants perception and behavior towards living comfort and energy consumption
3 คุณสมบัติความเป็นฉนวนความร้อนของคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมรองเท้า
4 การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน
5 การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน
6 คุณสมบัติความเป็นฉนวนความร้อนของคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมรองเท้า
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2555
13 Public Toilet Design Criteria for Users with Walking Disability in Conjunction with Universal Design Paradigm
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2554
19 Socio-Economic Criteria for Appropriate Wastewater Treatment Systems: Cases of Municipality Wastewater Treatment Plants in Thailand.
20 -
21 -
ปี พ.ศ. 2553
22 Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviors: A Case of Waste Bank Project in Mahasarakham Municipality
23 Students Behavior towards Energy Conservation and Modes of Transportation : A Case Study in Mahasarakham University
24 Willingness to Pay for Community Wastewater Service: Case Studies of Low-Income Settlement in Suburban Bangkok
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2552
27 of Green Open Space on Social Health and Behavior of Urban Residents: A Case Study of Communities in Bangkok J une
28 Appropriate Wastewater treatment Systems in Developing Countries: A Multi - Criteria Decision analysis for Thailand
29 A Comprehensive Approach to Identify Appropriate Wastewater Treatment Systems for Developing Countries: Thailand as a Case Study
30 A Critical Analysis of Economic Factor for Diverse Wastewater Treatment Process: Case Studies in Thailand
31 Contexual Factors Influencing Hoursehold Recycling Behaviors : A Case of Waste Bank Project in Mahasarakham Municipality
32 Negative side-effect of garbage privatization: A case of solid waste policy and management in Bangkok
33 -
34 -
35 -
ปี พ.ศ. 2551
36 A Critical Analysis of Economic Factors for Diverse Wastewater Treatment Process: Case Studies in Thailand
37 การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร
38 Willingness to Pay for Community Wastewater Service : Case Studies of Low - Income Settlement in Suburban Bangkok
39 Appropriate wastewater treatment systems for developing countries: criteria and indictor assessment in Thailand.
40 Distribution and Health Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Dusts of Maha Sarakham Municipality
41 Effects of Green Open Space on Social Health and Behaviour of Urban Residents: A Case Study of Communities in Bangkok
42 Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviours: A Case of Waste Bank Project in Mahasarakham Municipality
43 Students Behavior towards Energy Conservation and Modes of Transportation: A Case Study in Mahasarakham University
44 The potentiality of applying informal recycling approach in the urban solid waste management: a case study of Onnooch disposal facility
45 -
46 -
47 -
ปี พ.ศ. 2549
48 Factors Determining Community Support Leading to the Success of Communal Self-Managed Wastewater Treatment System: A Case Study of Low-Income Communities inBangkok
49 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
50 -