ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชระ วัธนารวี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- วัชระ วัธนาวรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Watchara Watanarawee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2546 1
5 2543 2
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ
2 ผลการใช้เบียร์เกมส์ในการทำความเข้าใจในวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
4 ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย = Development of an information system for students advisors of the Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Institute, Chiang Rai / วัชระ วัธนารวี
ปี พ.ศ. 2543
6 ความต้องการและทัศนคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจส่วนตัวของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
7 ความต้องการและทัศนคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจส่วนตัวของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่