ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสุ อมฤตสุทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสุ อมฤตสุทธิ์
- วสุ, อมฤตสุทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 1
2 สกว 1
3 สกว. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 1
7 2536 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีตอนปลายน้ำ
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนปลายน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไนตริกและอะซิติก ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
5 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า กรณีศึกษา : จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาสถานภาพการผลิต และควสมสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธ์การค้าในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ”
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาวิธีการประเมินความมีชีวิตและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยวิธีเตตราโซเลียม
ปี พ.ศ. 2536
8 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดย่น