ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สงครามชัย ลีทองดี 3
2 นุชนาถ ไหมหรือ 3
3 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
4 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
5 สุนันท์ สายกระสุน 2
6 ปรีชา ประเทพา 2
7 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
8 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
9 วราวุธ สุธีธร 2
10 วรรณา กาญจนมยูร 2
11 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
12 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
13 จันทิมา พลพินิจ 2
14 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
15 สมจินตนา ทั่วทิพย์ 1
16 ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1
17 นพคุณ ภักดีณรงค์ 1
18 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
19 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
20 อาคีรา ศรีคุณ 1
21 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
22 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
23 James R Connor 1
24 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
25 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
26 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
27 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
28 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
29 เรือน สมณะ 1
30 รักฤดี สารธิมา 1
31 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
32 ศรัณยู คำเมือง 1
33 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
34 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
35 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
36 ถวิล ชนะบุญ 1
37 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
38 สุกัญญา ลีทองดี 1
39 ศุภชัย สมัปปิโต 1
40 วัลยา สุทธิขำ 1
41 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
42 รพีพร ช่ำชอง 1
43 Sang Y Lee 1
44 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
45 บรรจบ วันโน 1
46 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
47 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
48 อนุชิตา มุ่งงาม 1
49 นงนิตย์ มรกต 1
50 บังอร กองอิ้ม 1
51 สุริทอง ศรีสะอาด 1
52 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
53 นริศ สินศิริ 1
54 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
55 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
56 นเรศ มีโส 1
57 ธวัชชัย ชมศิริ 1
58 ปิยมาศ นานอก 1
59 ชาติไทย แก้วทอง 1
60 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
61 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
62 ดรุณี บุญชารี 1
63 ชวลิต บุญปก 1
64 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
65 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
66 สมชาย แก้ววังชัย 1
67 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
68 เมธิน ผดุงกิจ 1
69 วรากร สีโย 1
70 ทองใบ บุษกร 1
71 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
72 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 3
6 2555 5
7 2554 3
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 2
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 3
14 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผงของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญต่อเนื้อเยื่อวิทยาของตับและไตในหนูที่ได้รับสารเดกซาเมทาโซนอย่างต่อเนื่อง
2 -
ปี พ.ศ. 2559
3 -
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของกระเจี๊ยบมอลต่อภาวะที่เกี่ยวข้องในโรคอัลไซเมอร์ในเซลล์ประสาท HFE neuroblastoma SH-SY5Y
ปี พ.ศ. 2557
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Melatonin pretreatment prevented the effect of dexamethasone negative alterations on behaveior and hippocampal neurogenesis in the mouse brain.
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
10 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
11 -
12 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Effect of melatonin on cell proliferation in hippocalpal dentate gyrus by dexamethasone-induced stress mice
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS LINN), QUERCETIN AND RUTIN ATTENUATE DEX-INDUCED INCREASE IN HIPPOCAMPAL NMDA RECEPTOR IN MICE
ปี พ.ศ. 2551
20 Amphetamine and pseudoephedrine cross-tolerance measured by c-Fos protein expression in brains of chronically treated rats
21 -
ปี พ.ศ. 2549
22 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
23 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
24 -
25 -
ปี พ.ศ. 2548
26 หน้าที่การทำงานของระบบโอปิออยด์ต่อสารสือประสาทกาบาในสมองส่วน อิฟีเรียคอลิคูลัม ของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2547
27 Opioid modulation of GABA release in the rat inferior colliculus
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2540
30 การศึกษาพฤติกรรมและประสาทเคมีของชูโดอีเฟดรีนในหนูขาว