ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราวุธ สุธีธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรเวช สุธีธร 46
2 อุทุมพร ดีศรี 39
3 อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล 38
4 วิไลลักษณ์ นาคศรี 37
5 กมลลักษณ์ วงษ์โก 5
6 พลาเดช ศรีสุข 4
7 วรรณา กาญจนมยูร 3
8 อัศนี มีสุข 3
9 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
10 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
11 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
13 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
14 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
15 จันทิมา พลพินิจ 2
16 ณัฏฐวิทย์ บุญไชย 2
17 ปรีชา ประเทพา 2
18 ศุภชัย สมัปปิโต 2
19 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
20 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
21 สุกัญญา ลีทองดี 2
22 ชาติไทย แก้วทอง 1
23 เมธิน ผดุงกิจ 1
24 สงครามชัย ลีทองดี 1
25 ปิยมาศ นานอก 1
26 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
27 วรากร สีโย 1
28 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
29 สุริทอง ศรีสะอาด 1
30 ทองใบ บุษกร 1
31 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
32 บรรจบ วันโน 1
33 บังอร กองอิ้ม 1
34 อนุชิตา มุ่งงาม 1
35 นงนิตย์ มรกต 1
36 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
37 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
38 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
39 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
40 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
41 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
42 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
43 ชวลิต บุญปก 1
44 ดรุณี บุญชารี 1
45 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
46 สมชาย แก้ววังชัย 1
47 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
48 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
49 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
50 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
51 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
52 ธิดา ลิอาร์ด 1
53 สุชาดา คำหา 1
54 พิสิทธิ์ ยวงเดชกล้า 1
55 เจเรมี่ มาร์ติน 1
56 สุนันท์ สายกระสุน 1
57 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
58 John Morris 1
59 L?uff, Jean Le E 1
60 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
61 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
62 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
63 ปวิตรา พูลบุตร 1
64 ชูศรี ตลับมุข 1
65 วัลยา สุทธิขำ 1
66 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
67 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
68 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
69 นริศ สินศิริ 1
70 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
71 นเรศ มีโส 1
72 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
73 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
74 เรือน สมณะ 1
75 รพีพร ช่ำชอง 1
76 ถวิล ชนะบุญ 1
77 รักฤดี สารธิมา 1
78 ศรัณยู คำเมือง 1
79 ธวัชชัย ชมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2556 13
4 2554 6
5 2553 4
6 2552 8
7 2551 4
8 2549 4
9 2548 2
10 2547 6
11 2545 5
12 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คืนชีพโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยแบบจำลองสามมิติ
2 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์รอยตีนสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกเทคนิคด้วยเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ
3 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการสแกนสามมิติ (Three dimensional scan): กระดูกและรอยตีน
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 Osteology and relationships of Thaiichthys nov gen.: a Ginglymodi from the Late Jurassic - Early Cretaceous of Thailand
9 สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคไทรแอสสิก และความสาคัญ ทางบรรพชีวภูมิศาสตร์ของซากดึกดำบรรพ์
10 Shark faunas from the Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
11 Osteology and relationships of Thaiichthys nov gen.: a Ginglymodi from the Late Jurassic - Early Cretaceous of Thailand
12 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
13 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
14 -
15 -
16 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
17 -
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: First record of Theriosuchus from Southeast Asia
22 A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand
23 A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2553
27 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: relevance of Asiatic members to the radiation of the group.
28 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
29 ไดโนเสาร์ในประเทศไทย
30 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: relevance of Asiatic members to the radiation of the group.
ปี พ.ศ. 2552
31 Morphometric and taphonomic study of a ray-finned fish assemblage (Lepidotes buddhabutrensis, Semionotidae) from the Late Jurassic-earliest Cretaceous of NE Thailand
32 A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand
33 A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand
34 -
35 -
36 -
37 -
38 ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
ปี พ.ศ. 2551
39 Hybodont sharks from the lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Thailand, and hybodont diversity during the Early Cretaceous
40 Effects of Environmental Characteristics on Earning Quality of SMEs in Thailand
41 -
42 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
ปี พ.ศ. 2549
43 A new hybodont shark assemblage from the Lower Cretaceous of Thailand
44 A new hybodont shark assemblage from the Lower Cretaceous of Thailand
45 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
46 -
ปี พ.ศ. 2548
47 A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
48 -
ปี พ.ศ. 2547
49 Stratigraphical and palaeobiogeographical significance of fossil wood from the Mesozoic Khorat Group of Thailand
50 Adaptive radiation in sauropod dinosaurs: bone histology indicates rapid evolution of giant body size through acceleration
51 Adaptive radiation in sauropod dinosaurs: bone histology indicates rapid evolution of giant body size through acceleration
52 -
53 -
54 -
ปี พ.ศ. 2545
55 The first giant dinosaurs: A large sauropod from the Late Triassic of Thailand [Les premiers dinosaures géants : Un grand sauropode du Trias de Thälande]
56 The first giant dinosaurs: a large sauropod from the Late Triassic of Thailand
57 The first giant dinosaurs: A large sauropod from the Late Triassic of Thailand [Les premiers dinosaures g?ants : Un grand sauropode du Trias de Th?lande]
58 -
59 -