ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา กาญจนมยูร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณา กาญจมยูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราวุธ สุธีธร 3
2 จิตรลดา วิชาผง 3
3 ปรีชา ประเทพา 3
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 3
5 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 3
6 สำเร็จ สีเครือดง 3
7 ภูวดล โกมณเฑียร 3
8 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
9 สุกัญญา ลีทองดี 2
10 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
11 จันทิมา พลพินิจ 2
12 ศุภชัย สมัปปิโต 2
13 บรรจบ วันโน 2
14 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
15 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
16 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
17 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
18 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
19 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 2
20 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 2
21 การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2542. 1
22 สนับสนุนโดยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2543. 1
23 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
24 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
25 รพีพร ช่ำชอง 1
26 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2547. 1
27 วัลยา สุทธิขำ 1
28 สุนันท์ สายกระสุน 1
29 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2548. 1
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
31 ปราโมทย์ ทองกระจาย 1
32 เรือน สมณะ 1
33 อาจารย์นักวิจัย 1
34 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
35 รายงานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินปี 2548. 1
36 มหาวิทยาลัยสารคาม 1
37 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
38 ธวัชชัย ชมศิริ 1
39 สุริทอง ศรีสะอาด 1
40 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
41 สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ 1
42 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
43 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
44 นงนิตย์ มรกต 1
45 บังอร กองอิ้ม 1
46 อนุชิตา มุ่งงาม 1
47 นเรศ มีโส 1
48 นริศ สินศิริ 1
49 ศรัณยู คำเมือง 1
50 รักฤดี สารธิมา 1
51 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
52 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
53 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
54 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
55 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
56 ถวิล ชนะบุญ 1
57 ปวิตรา พูลบุตร 1
58 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
59 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
60 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
61 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
62 ดรุณี บุญชารี 1
63 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 ชวลิต บุญปก 1
65 สมชาย แก้ววังชัย 1
66 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
67 เมธิน ผดุงกิจ 1
68 ชาติไทย แก้วทอง 1
69 ปิยมาศ นานอก 1
70 สงครามชัย ลีทองดี 1
71 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
72 ทองใบ บุษกร 1
73 วรากร สีโย 1
74 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
75 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
76 จินตนา จิตต์จำนง 1
77 สุชาติ ดาเดช 1
78 โสภณ เสือแก้ว 1
79 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ 1
80 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 1
81 รัชนีกร วันจันทึก 1
82 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
83 กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง 1
84 อุษา กลิ่นหอม 1
85 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
86 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
87 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
88 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
89 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
90 ไพโรจน์ ประมวล 1
91 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
92 เจษฎา ทิพยะสุขศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 7
7 2552 6
8 2551 3
9 2550 5
10 2549 5
11 2547 8
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 4
15 2543 1
16 2542 5
17 2541 3
18 2538 5
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิเคราะห์กรดไขมันบางชนิดในตัวอย่างน้ำมันบริโภค
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิเคราะห์สารประกอบคลอโรฟีนอลในตัวอย่างน้ำและดินตะกอน
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์สารพธาเลตที่ปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำดื่ม
8 How Does Primary Care Move? An Analytical Evidence of Management for Accessibility and Equity, Thailand.
ปี พ.ศ. 2553
9 การติดตามตรวจสอบสารผลิตที่เกิดจากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในตัวอย่างน้ำประปา จังหวัดมหาสารคาม
10 Separation of nine haloacetic acids in water samples by ion chromatography
11 การติดตามตรวจสอบสารผลิตที่เกิดจากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในตัวอย่างน้ำประปา จังหวัดมหาสารคาม
12 Separation of nine haloacetic acids in water samples in ion chromatography
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2552
16 การเพิ่มความเข้มข้นและการแยกสารประกอบกรดฮาโลแอซิติกปริมาณน้อยด้วยไอออนโครมาโทกราฟี
17 Extraction of eleven polycyclic aromatic hydrocarbon in water samples.
18 -
19 -
20 -
21 -
ปี พ.ศ. 2551
22 Determination of phthalate esters in drinking water using solid-phase extraction and gas chromatography
23 การย่อยตัวอย่างผักโดยไมโครเวฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักโดยกราไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี
24 การย่อยตัวอย่างผักโดยไมโครเวฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักโดยกราไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2550
25 Extraction of eleven polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples
26 Evaluation of headspace solid-phase microextraction and direct solid-phase microextraction for analysis of trihalomethanes in water samples
27 Natural dye Powders for Silk Dyeing
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสเพื่อหาปริมาณสารที่เป็นแอนติออกซิเดนซ์
31 Dye Powder for Silk Dyeing from Local Plant
32 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
33 -
34 -
ปี พ.ศ. 2547
35 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในท้องถิ่นอีสาน
36 การพัฒนาพืชผักพื้นบ้านอีสานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
37 การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดมหาสารคาม
38 Thai jute seed oil: A potential polyunsaturated fatty acid source
39 Determination of Caffeine in Drugs, Beverage and Instant Coffee.
40 -
41 -
42 -
ปี พ.ศ. 2546
43 การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 การควบคุมและการกำจัดกากของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2545
45 Gas Chromatography of BTEX in Gasoline.
46 -
47 -
ปี พ.ศ. 2544
48 Solid Phase Extraction of Carbamate and Organochlorine Pesticides in Water.
49 -
50 -
51 -
ปี พ.ศ. 2543
52 รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2542
53 รายงานการวิจัยศึกษาการใช้เฟสของแข็งสกัดสารออร์กาโนคลอรีน และคาร์บาเมท ในน้ำและดินตะกอน
54 Separation of Some Metals by Ion Chromatography
55 -
56 -
57 -
ปี พ.ศ. 2541
58 Development of Analytical Method for Accurate Determination of Boron in Biological Materials by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy(ICP-AES
59 -
60 -
ปี พ.ศ. 2538
61 Gas Chromatography-Mass Spectrometry of Some Volatile Metal ?-diketonates.
62 Infrared Spectra of Some Metal ?-diketonates.
63 Gas Chromatography-Mass Spectrometry of Some Volatile Metal ?-diketonates.
64 Infrared Spectra of Some Metal ?-diketonates.
65 -