ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา จันทร์วิกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wanida Janvikul 26
2 ปวีณา อุปนันต์ 17
3 Paweena Uppanan 17
4 Boonlom Thavornyutikarn 13
5 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 13
6 วาสนา โคสอน 10
7 Wasana Kosorn 10
8 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 9
9 Patcharee Ngamviriyavong 9
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 7
11 ปริยดา ตั๋นจักร 5
12 Pariyada Tanjak 5
13 Siriporn Tanodekaew 5
14 สิริพร โตนดแก้ว 5
15 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 3
16 ไพโรจน์ สุรัตนวนิช 3
17 Somruethai Channasanon 3
18 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 2
19 Department of Surgery, Ang Thong Hospital, Ang Thong Province 2
20 National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 2
21 Rittikorn Chainoy 2
22 ฤทธิกร ชายน้อย 2
23 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
24 Somporn Swasdison 2
25 ขจี ปิลกศิริ 2
26 สมพร สวัสดิสรรพ์ 2
27 Preeyapan Meesap 2
28 Anak Thananuson 1
29 อนุภาพ อีซา 1
30 เบญจารี พุ่มศิริ 1
31 Porntipa Pankongadisak 1
32 Wimon Sirimaharajc 1
33 Prayuth Chokrungvaranont 1
34 Apichai Angspatt 1
35 Boonchai Taweerattanasil 1
36 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
37 Benjaree Phumsiri 1
38 Paradon Ngamdee 1
39 นภดล แสงจันทร์ 1
40 Seiichi Aiba 1
41 รุจิพร ประทีปเสน 1
42 Noppadon Sangjun 1
43 Piroj Surattanawanich 1
44 Rutchanee Nonthabenjawan 1
45 รัชนี นนทเบญจวรรณ 1
46 ภาราดร งามดี 1
47 นพดล แสงจันทร์ 1
48 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
49 อัศวิน คนชม 1
50 Metha Rutnakornpituk 1
51 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
52 Apiwat Kadnaim 1
53 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
54 วิจิตร ธรานนท์ 1
55 เซอิชิ ไอบะ 1
56 Wichit Tharanon 1
57 Kriskrai Sitthiseripratip 1
58 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
59 Pawadee Methacanon 1
60 เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 1
61 Chalermpong Chatdokmaiprai 1
62 Duangporn Phulsuksombati 1
63 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
64 Sukitaya Veeranondha 1
65 Kongkiat Kongsuwan 1
66 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
67 พล พลเสน 1
68 Rujiporn Prateepasen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 5
3 2552 7
4 2551 7
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 2
8 2543 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Carboxymethylchitosan, alginate and tulle gauze wound dressings: a comparative study in the treatment of partial-thickness wounds
ปี พ.ศ. 2553
2 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
4 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
5 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
6 Antibacterial Hydrogels from Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2552
7 วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง
8 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
9 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ
10 EFFECTS OF ENVIRONMENTAL pH AND MW OF CHITOSAN SALTS ON THEIR BIOLOGICAL PROPERTIES
11 In Vitro and In Vivo Evaluations of Oligochitosan Salt-Based Gels for Wound Healing
12 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE/OLIGOCHITOSAN/AMINO ACID HYDROGEL
13 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่แผลผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูก เปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
15 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
16 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
17 Study on Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Water-Soluble Chitosan Salts
18 Synthesis of Maleilated Oligochitosan Hydrogel
19 Synthesis and Characterization of Amino Acid Modified Chitooloigosaccharidees
20 Synthesis, Characterization and Crosslinking of Dual-curable Siloxane Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
21 การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานเป็นแผ่นเยื่อขวางกั้นเพื่อใช้ในการรักษาความ วิการของเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีการชักนำให้เกิดการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อ
22 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
23 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
24 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
26 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2543
27 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์กราฟท์โคโพลิเมอร์ของยางธรรมชาติและโพลิอะคริโลไนไทรล์โดยวิธีทางโบเรนเคมี