ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว II
3 การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ในการประเมินศักยภาพพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกล
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี
7 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
8 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
9 การปนเปื้อนและการวางเครือข่าย เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
10 แบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
11 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
12 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
13 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
15 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
17 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
21 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์
22 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
23 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
24 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
25 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2549
26 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
27 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
28 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของดินเค็ม II
30 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ โพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
31 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
32 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
33 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
ปี พ.ศ. 2547
34 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 การศึกษาผลกระทบของการผลิตเกลือต่อระบบการไหลของน้ำบาดาลบริเวณบ้านโนนแสบง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของดินเค็ม
38 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2546
39 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ โพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
40 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
41 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ โพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
42 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
43 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
44 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
45 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
ปี พ.ศ. 2545
46 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
ปี พ.ศ. 2544
47 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
ปี พ.ศ. 2530
48 อุทกธรณีวิทยา ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 การสำรวจการปนเปื้อนของน้ำชะขยะในน้ำใต้ดินโดยใช้วิธีวัด ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในพื้นที่ฝังกลยขยะ บ้านคำบอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
50 การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล ประเมินศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่จ้งหวัดขอนแแก่น
51 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี
52 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร