ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 16
2 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 15
3 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 10
4 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 7
5 เจริญ ขุนพรม 6
6 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 6
7 อุดม แก้วสุวรรณ์ 5
8 ชวลิต ฮงประยูร 5
9 จรัญ จันทลักขณา 4
10 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 4
11 วุฒิชัย ทองดอนแอ 4
12 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 4
13 อตินุช แซ่จิว 3
14 ยุพิน อ่อนศิริ 3
15 สมนึก ทองบ่อ 3
16 รงรอง หอมหวล 3
17 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 3
18 สุดาวรรณ เชยชมศรี 3
19 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 3
20 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 3
21 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
22 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 2
23 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
24 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
25 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
26 ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ 2
27 จตุพร จิตรบุญถนอม 2
28 อรุณศรี ภักดีพิน 2
29 ภาณี ทองพำนัก 2
30 อรุณวรรณ บุญก่อสร้าง 2
31 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
32 ไพโรจน์ เหลืองวิสัย 2
33 พรรณี ศรีสวัสดิ์ 2
34 ธารทิพย์ ภาสบุตร 2
35 ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล 2
36 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 2
37 เอมอร อังสุรัตน์ 2
38 ผกาพรรณ สกุลมั่น 2
39 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 2
40 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
41 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
42 คนึงรัตน์ คำมณี 2
43 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
44 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
45 ปริยานุช จุลกะ 1
46 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
47 ธงชัย มาลา 1
48 เลขา มาโนช 1
49 ปรัชญา ธัญญาดี 1
50 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
51 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
52 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
53 ชัชรี นฤทุม 1
54 สาคร ชินวงค์ 1
55 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
56 มยุรี ถนอมสุข 1
57 พิทยากร ลิ่มทอง 1
58 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
59 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
60 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
61 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
62 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
63 กนิษฐา รังคะหะ 1
64 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
65 มานิต ลาเกลี้ยง 1
66 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
67 อภิตา บุญศิริ 1
68 สุลักษณ์ แจ่มจำรัส 1
69 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
70 อุทัย คันโธ 1
71 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
72 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 1
73 สิริกุล วะสี 1
74 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
75 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
76 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
77 ธันวา จิตต์สงวน 1
78 ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 1
79 นางสาวสโรชนี บุณยะรัตน์ 1
80 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 1
81 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
82 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
83 นางสาวสุรัตน์ พันยุโดด 1
84 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
85 นายสุพิทย์ ขุนเพชร 1
86 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
87 จรัสศรี ผลคำ 1
88 มณี ตันติรุ่งกิจ 1
89 สุชีรา มาตยภูธร 1
90 วรรณดี สุทธินรากร 1
91 รัชนี ฮงประยูร 1
92 นายวีรชน พึ่งชัย 1
93 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 1
94 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 1
95 วรเทพ ชมภูนิตย์ 1
96 ลักษณ์ เพียซ้าย 1
97 ชัยวัฒน์ สันทนานุการ 1
98 สุณี พูสุวรรณ 1
99 สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ 1
100 ง่ายงาม ประจวบวัน 1
101 ฐิติยา แซ่ปัง 1
102 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 1
103 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
104 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
105 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
106 สุพิตร สมาหิโต 1
107 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
108 สคาร ทีจันทึก 1
109 รัชด ชมภูนิช 1
110 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
111 บัญชา ขวัญยืน 1
112 ธนภณ พันธเสน 1
113 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
114 ศิริพร วิหคโต 1
115 โกศล เจริญสม 1
116 เจษฎา แก้วกัลยา 1
117 กณิษฐา สังคะหะ 1
118 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
119 สุมิตร สุวรรณ 1
120 สันติ ทองพำนัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2545 1
11 2543 2
12 2533 1
13 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
2 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน
3 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
4 โครงการวิจัยในประเด็นมาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร ด้านผัก
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 โครงการ Q อาสา (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย)
ปี พ.ศ. 2554
7 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
8 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก
11 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
12 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2550
14 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2549
15 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
17 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผลักปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2543
18 การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี
19 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2533
20 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย