ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รำไพ เกณฑ์สาคู
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา ประเทพา 4
2 ศุภชัย สมัปปิโต 3
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
4 ชวลิต บุญปก 2
5 อนุชิตา มุ่งงาม 2
6 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 2
7 สงครามชัย ลีทองดี 1
8 เมธิน ผดุงกิจ 1
9 วรากร สีโย 1
10 ชาติไทย แก้วทอง 1
11 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
12 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
14 บังอร กองอิ้ม 1
15 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
16 นงนิตย์ มรกต 1
17 จันทิมา พลพินิจ 1
18 ปิยมาศ นานอก 1
19 วรรณา กาญจนมยูร 1
20 สมชาย แก้ววังชัย 1
21 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
22 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
23 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
24 มนตรี ทองมูล 1
25 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
26 ดรุณี บุญชารี 1
27 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
28 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
29 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
30 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
31 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
32 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
33 ทองใบ บุษกร 1
34 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
35 เรือน สมณะ 1
36 รพีพร ช่ำชอง 1
37 วราวุธ สุธีธร 1
38 ถวิล ชนะบุญ 1
39 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
40 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
41 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
42 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
43 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
44 สุนันท์ สายกระสุน 1
45 สุกัญญา ลีทองดี 1
46 วัลยา สุทธิขำ 1
47 รักฤดี สารธิมา 1
48 ศรัณยู คำเมือง 1
49 ธวัชชัย ชมศิริ 1
50 นเรศ มีโส 1
51 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
52 สุริทอง ศรีสะอาด 1
53 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
54 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
55 นริศ สินศิริ 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
58 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
59 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
60 บรรจบ วันโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2553 3
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 8
7 2547 1
8 2540 1
9 2537 1
10 2535 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตเส้นใยและพอลิแซกคาไรด์จากกระบวนการหมักเห็ดแครงแบบกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
3 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
4 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
5 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2553
6 Study of the Phenolic Composition of Shiraz Red Grape Cultivar (Vitis vinifera L.) Cultivated in North-eastern Thailand and its Antioxidant and Antimicrobial Activity
7 Study of the phenolic composition of Shiraz red grape cultivar (Vitis vinifera L.) cultivated in Northeastern Thailand and its antioxidant and antimicrobial activity
8 -
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณลักษณะทางเคมีของโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ผลิตจากเส้นใยเห็ดกินได้จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2550
10 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
11 การศึกษาการผลิตไวน์โดยใช้เส้นใยเห็ดในการหมักและคุณสมบัติของไวน์ที่ผลิตได้
12 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
13 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
14 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
18 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
19 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
ปี พ.ศ. 2547
23 การผลิตแอลกอฮอล์จากการหมักน้ำผลไม้โดยใช้เส้นใยเห็ดในการหมัก
ปี พ.ศ. 2540
24 การคัดเลือกและเพิ่มปริมาณสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถตรึงไนโตรเจนเพื่อพัฒนาดินและ เพิ่มผลผลิตในนาข้าวในท้องที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2537
25 รายงานการวิจัยการผลิตแซนแทนกัมโดย Xanthomonas campestris
ปี พ.ศ. 2535
26 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตยีสต์ขนมปังจากกากน้ำตาล