ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รำไพ เกณฑ์สาคู
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา ประเทพา 4
2 ศุภชัย สมัปปิโต 3
3 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 2
4 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
5 ชวลิต บุญปก 2
6 อนุชิตา มุ่งงาม 2
7 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
8 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
9 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
10 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
11 ดรุณี บุญชารี 1
12 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
13 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
14 วรากร สีโย 1
15 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
16 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
17 ทองใบ บุษกร 1
18 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
19 สมชาย แก้ววังชัย 1
20 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
21 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
22 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
23 รพีพร ช่ำชอง 1
24 เรือน สมณะ 1
25 วราวุธ สุธีธร 1
26 วัลยา สุทธิขำ 1
27 สุกัญญา ลีทองดี 1
28 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
29 มนตรี ทองมูล 1
30 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
31 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
32 สุนันท์ สายกระสุน 1
33 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
34 วรรณา กาญจนมยูร 1
35 นริศ สินศิริ 1
36 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
37 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
38 นเรศ มีโส 1
39 ธวัชชัย ชมศิริ 1
40 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
41 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
42 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
43 ถวิล ชนะบุญ 1
44 รักฤดี สารธิมา 1
45 ศรัณยู คำเมือง 1
46 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
47 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
48 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
49 จันทิมา พลพินิจ 1
50 นงนิตย์ มรกต 1
51 ปิยมาศ นานอก 1
52 ชาติไทย แก้วทอง 1
53 เมธิน ผดุงกิจ 1
54 บังอร กองอิ้ม 1
55 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
56 สุริทอง ศรีสะอาด 1
57 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
58 บรรจบ วันโน 1
59 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
60 สงครามชัย ลีทองดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2553 3
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 8
7 2547 1
8 2540 1
9 2537 1
10 2535 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตเส้นใยและพอลิแซกคาไรด์จากกระบวนการหมักเห็ดแครงแบบกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
3 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
4 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
5 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2553
6 Study of the Phenolic Composition of Shiraz Red Grape Cultivar (Vitis vinifera L.) Cultivated in North-eastern Thailand and its Antioxidant and Antimicrobial Activity
7 Study of the phenolic composition of Shiraz red grape cultivar (Vitis vinifera L.) cultivated in Northeastern Thailand and its antioxidant and antimicrobial activity
8 -
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณลักษณะทางเคมีของโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ผลิตจากเส้นใยเห็ดกินได้จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2550
10 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
11 การศึกษาการผลิตไวน์โดยใช้เส้นใยเห็ดในการหมักและคุณสมบัติของไวน์ที่ผลิตได้
12 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
13 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
14 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
18 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
19 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
ปี พ.ศ. 2547
23 การผลิตแอลกอฮอล์จากการหมักน้ำผลไม้โดยใช้เส้นใยเห็ดในการหมัก
ปี พ.ศ. 2540
24 การคัดเลือกและเพิ่มปริมาณสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถตรึงไนโตรเจนเพื่อพัฒนาดินและ เพิ่มผลผลิตในนาข้าวในท้องที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2537
25 รายงานการวิจัยการผลิตแซนแทนกัมโดย Xanthomonas campestris
ปี พ.ศ. 2535
26 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตยีสต์ขนมปังจากกากน้ำตาล